15.11.05

Ensiklopedia Nusantara: Penulis kitab Taj as-Salathin masih diragui

Bersama Wan Mohd Shaghir Abdullah

GCISurf - Get Stability, Great Support, Excellent Benefits

TAJ as-Salathin dianggap kitab bertujuan membentuk peradaban raja Melayu, maka beberapa salinan tersimpan dalam istana.

Tidak sedikit pengkaji menyebut bahawa Taj as-Salathin adalah karya Bukhari al-Jauhari. Bagaimanapun, bagi saya masih sangat meraguinya, kerana hingga kini saya belum menemui manuskrip yang menyebut nama Bukhari al-Jauhari itu.

Judul ini adalah tidak asing bagi pengkaji sastera Melayu klasik baik yang berasal dari dunia Melayu mahupun golongan Barat (orientalis).

Begitu pun, pelajar termasuk mereka yang belajar sastera dan bahasa Melayu, termasuk pengkaji, barangkali tidak berapa yang mengenali Taj as-Salathin dalam bentuk Melayu/Jawi, iaitu tulisan asal yang digunakan dalam penulisan judul ini.

Taj as-Salathin yang diterjemahkan ke bahasa Belanda telah lama diperkenalkan. Roorda van Eijsinga menerbitnya bersama teks Melayu/Jawi di Batavia (sekarang Jakarta) pada 1827.

Dalam bahasa Perancis pula diusahakan oleh Marre pada 1878. Pada 1420 hijrah/1999 saya berhasil memperoleh dua manuskrip Taj as-Salathin.

Satu diperoleh di Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia dan yang sebuah lagi di Dabo' Singkep, Kepulauan Riau. Manuskrip dan edisi cetakan Tajus Salathin dengan ringkas dibicarakan sebagai berikut:

Taj as-Salathin versi Lingga.

Manuskrip ini diperoleh di Pulau Lingga, maka saya namakan Taj as-Salathin versi Lingga.

Data versi ini dengan judul terjemahan dalam bahasa Melayu, Makuta Segala Raja. Tidak ada nama pengarang.

Pada halaman akhir tercatat: "Tamat kitab ini kepada sembilan belas hari bulan Zulhijjah, Sabtu, jam pukul dua belas, hijrah Nabi SAW seribu dua ratus lima puluh tujuh tahun (19 Zulhijjah 1257/1841, pen:). Encik Yusuf empunya kitab ini. Encik Utsman yang menyuratnya, fakir Terengganu yang amat hina serta miskin dan bebal kepada makhluk Allah Taala yang banyak.

Jika benar jangan dipuji,

Jikalau salah pun mi(n)taklah betuli

Kerana fakir menyurat belung pahang (maksudnya: belum faham, pen:) lagi, mi(n)taklah tuan-tuan dan encik-encik baiki.

Di mana yang lebisy (maksudnya: lebih, pen:) dan yang kurang telah haraplah baiki dia adanya ..."

Saya peroleh manuskrip Taj as-Salathin di Dabo' Singkep pada 11 Jamadilawal 1420/23 Ogos 1999 daripada bekas milik Tuan Guru Encik Arifin (meninggal dunia 21 Ramadan 1407/22 Mei 1987) bin Muhammad Shalih bin Sulaiman. Beliau memperolehnya daripada Encik Fatimah, tercatat pada halaman akhir dengan menggunakan pensil: "Yang empunya kitab ini iaitu Encik Fatimah di dalam negeri Lingga adanya."

Encik Fatimah memperolehnya daripada Encik Yusuf. Ada catatan pada halaman depan: "Milik al-faqir al-haqir adh-dha'if Encik Yusuf Shalih dari Sultan Mahmud bin al-Marhum Muhammad Syah, syahru Rejab 12, sanah 1259 (hijrah)."


Taj as-Salathin versi Pontianak

Ada dua manuskrip Taj as-Salathin yang saya peroleh di Pontianak, Kalimantan Barat. Oleh kerana, manuskrip yang dibicarakan ini ada dua versi, saya namakan Taj as-Salathin Pontianak versi A dan Taj as-Salathin Pontianak versi B.

Taj as-Salathin Pontianak versi A terjemahan dalam bahasa Melayu ialah Mahkota Segala Raja-Raja. Tidak ada nama pengarang seperti Taj as-Salathin versi Lingga.

Nama penyalin dinyatakan: "Syahdan maka adalah yang menyuratnya hamba al-haqir al-faqir ilallahi Ta'ala Al-Haji Muhammad Thaha ibnu al-Marhum Abu Na'im." Tarikh salinan dinyatakan pada halaman akhir, "Tamat al-Kitab Taj as-Salathin ini di dalam negeri Pontianak kepada dua puluh dalapan hari bulan Jamadilakhir, Ahad, waktu jam pukul satu sanah 1306 hijrah (28 Jamadilakhir 1306/1888)."

Manuskrip berasal dari Istana Qadriyah (Istana Sultan Pontianak). Kemudian dihadiahkan kepada Pangeran Temenggung Kerajaan Sanggau. Pangeran Temenggung Kerajaan Sanggau menghadiahkan kepada Penembahan Muhammad Taufiq Aqamuddin.

Manuskrip Taj as-Salathin versi ini menjadi koleksi saya pada 28 Februari 1999 yang diperoleh di Mempawah.

Taj as-Salathin Pontianak versi B saja yang ada nama pengarang. Datanya dinyatakan nama pengarang pada mukadimah sebagai yang berikut, "asy-Syeikh 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin asy-Syeikh Ibrahim al-Mashri... bahawa adalah aku bertemu dengan seorang sauda(ra)ku Tuan Khathib 'Abdus Salam bin Orang Kaya Seri Wangsa, Wazir Orang Melayu Petapahan, lagi mempunyai ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Maka sanya telah membicarakan ia akan ilmu syariat dan hakikat dan bijaksana ia kepada membicarakan daripada segala ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka, berkehendak ia kepada al-haqir ilmu pengajar akan segala raja-raja yang memerintah negeri.

“Dan kata Tuan Khathib 'Abdus Salam, adalah ia meninggalkan negeri Petapahan, maka sangat hendak berbuat bakti akan raja dan datuk-datuk penghulu yang memerintah negeri Petapahan itu. Maka sanya yang niat berbuat baik akan raja-raja itu wajib atas segala manusia..."

Taj as-Salathin versi ini diselesaikan pada 7 Rabiulakhir 1236/1820. [BH]

9.11.05

Tafsir al-Quran - Kenapa jumlahnya mencecah ribuan?

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

AL-QURAN boleh diletak kan dalam saku dibawa ke mana-mana untuk dibaca, dihayati dan tadabbur, tetapi apabila dilihat kepada tafsir-tafsirnya ada yang menjangkau puluhan jilid dan cukup luas.

Dalam hal ini, Abdul Latif as-Subkhi melalui kitabnya Fi Riyad al-Quran, halaman 132 menjawab : Ini kerana cabang-cabang al-Quran terlalu banyak, sama ada tasyri' untuk ibadat yang fardu dan sunatnya, haram dan makruh.

Ada bidang sosial dan kemasyarakatan, institusi kekeluargaan, ekonomi, politik, hukum mahkamah, peperangan dan lain-lain.

Semuanya adalah limpahan khazanah yang tidak mampu dikuasai oleh satu akal sahaja. Justeru setiap ulama yang mempunyai kepakaran dalam bidangnya, akan menumpukan lebih kepada bidangnya dan yang lain dengan bidang yang lain.

Antara alasan yang kuat ialah kerana al-Quran bersifat hidup, anjal dan serasi pada semua tempat, keadaan dan masa.

Justeru penemuan-penemuan hakikat baru mungkin wujud, sedangkan zaman dahulu tiada. Antara lain wujudnya mazhab-mazhab fikah mempengaruhi tafsiran mereka mengikut pegangan mazhab.

Oleh kerana itu, al-Quran akan di-tafsirkan dan terus ditafsirkan, tanpa selesai sehingga kiamat menandakan luasnya ilmu Allah dan mukjizat al-Quran itu sendiri.

Melihat kepada tafsiran ulama ayat-ayat al-Quran, terdapat kekhilafan antara mereka. Antara faktor yang menyumbang kepada kekhilafan ini seperti yang dinyatakan oleh Ibn Juzai di dalam kitabnya at-Tashil Li Ulum at-Tanzil 1/9.

1. Ikhtilaf al-Quran.

2. Ikhtilaf wajah I'rab sekalipun qiraat sepakat.

3. Ikhtilaf ahli bahasa pada makna kalimah.

4. Isytirak lafaz antara dua makna atau lebih.

5. Ihtimal umum dan khusus.

6. Ihtimal itlak dan taqyid.

7. Ihtimal hakikat atau majaz.

8. Ihtimal idhmar atau istiqlal.

9. Ihtimal kalimah yang lebih. (Tiada lebih dalam al-Quran mengikut pendapat ulama yang kuat seperti Syeikh as-Sya'rawi.)

10. Ihtimal bahawa hukum itu mansukh atau muhkam.

11. Ikhtilaf riwayat dalam tafsir daripada Nabi s.a.w. dan salaf.

12. Ihtimal menanggung kalam sama ada tertib atau taqdim dan ta'khir.

Kemungkinan ditanya kepada seseorang, Apakah keperluan kepada tafsir? Ini kerana al-Quran kitab yang nyata, mudah difahami?

Al-Qardhawi menjawab antara lain: Manusia amat perlu kepada tafsir al-Quran sehingga kefahamannya betul dan menepati kehendak Allah dan dapat beramal dengan sahih. Justeru Allah menuntut daripada mereka tadabbur al-Quran.

Mengikut as-Suyuti dalam Itqan 4/173, telah ijma' ulama bahawa belajar ilmu tafsir adalah fardu kifayah dan semulia-mulia ilmu yang tiga, iaitu tafsir, hadis dan fikah. Begitu juga pendapat al-Asbahani.

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah ketika ditanya nama-nama kitab tafsir yang paling hampir kepada kitab dan sunah menegaskan, bahawa tafsir Muhammad bin Jarir at-Tabari adalah yang paling tinggi, yang memuatkan segala kenyataan salaf dan sanad-sanad yang thabit tanpa ada unsur-unsur bidaah.

Ibn Jarir juga tidak menaqalkan dalam tafsirnya, orang yang dipertikai kewibawaannya seperti Muqatil bin Bukair dan al-Kalbi.

Tafsir yang tidak ma'thur dengan sanad-sanadnya terlalu banyak, seperti tafsir Abdul Razzak, Abdun bin Humaid, Waki', Ibn Abi Qutaibah, Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahuyah.

Antara tafsir yang banyak daripada unsur-unsur bidaah dan hadis-hadis daif ialah Tafsir al-Baghawi tetapi beliau meringkaskannya daripada Tafsir ath-Tha'labi, Tafsir al-Wahidi yang juga murid kepada ath-Tha'labi yang banyak faedahnya.

Adapun Tafsir az-Zamakhsari, terdapat banyak unsur-unsur bidaah dan berasaskan kepada golongan mu'tazilah daripada ingkar sifat, ru'yah dan pendapat al-Quran sebagai makhluk dan lain-lain.

Unsur akidah mereka (al-Mu'tazilah) lima perkara : Tauhid, keadilan, manzilah antara dua kedudukan, melaksanakan ancaman, dan amar makruf serta nahi munkar.

Tafsir al-Qurtubi lebih baik dan selamat daripada bidaah. Perbincangan Tafsir Qurtubi lebih kepada fikah. Tafsir Ibn Atiah pula lebih baik daripada Tafsir az-Zamakhsari dan lebih sahih naqalnya serta jauh daripada terjebak kepada bidaah.

Sebenarnya tafsir terlalu banyak, lebih daripada ratusan, mungkin ribuan tafsir yang masih ditulis daripada ulama-ulama Nusantara sama ada Indonesia, Patani, Singapura dan Malaysia.

Justeru mengkaji banyak tafsir amat penting sehingga Syeikh as-Sobuni mengarang kitab Sofwah at-Tafasir yang dikutip daripada ulama-ulama yang terkemuka.

Dicadangkan tafsiran al-Quran dengan cara mengemukakan ayat dan asbab an-Nuzul serta maksud kalimah dan bahasa yang dikehendaki.

Juga intipati hidayah yang dapat diambil daripada ayat tersebut untuk dihayati, tadabbur amali dan diyakini. Semoga dengan cara ini kita menjejaki para sahabat yang bacaan ayatnya tidak banyak tetapi disertakan sekali dengan kefahaman, penghayatan, amalan dan juga keimanan.

Justeru ia lebih mudah dan menyenangkan daripada membuka medan perbahasan fikah, tauhid, tasawuf, lughah atau lainnya. Tanpa dinafikan semuanya baik dan elok mengikut kepakaran dan kecenderungan ahli tafsir serta pengaruh persekitaran dan guru-guru mereka.

DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI, Pensyarah Kanan Kolej Uniti, Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan.

[UM]

Tafsir - Pelbagai jenis dan syaratnya

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

TERBARU..!!! PROGRAM AFFILIATE

TAFSIR al-Quran boleh dibahagikan kepada beberapa jenis: 1. Mengikut masa l Tafsir zaman sahabat. Terdapat sahabat yang mentafsir al-Quran seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah dan terutamanya Abdullah Ibn Abbas. Ini kerana berkat doa Rasulullah s.a.w. kepadanya ketika dilahirkan, di samping kesungguhan dan kesabarannya dalam menimba ilmu sehingga dikenali sebagai Turjuman al-Quran, juga dikenali dengan Habr al-Ummah. Katanya Demi Allah, kalau kamu tanyakan makna-makna ayat dalam al-Quran apa maksudnya, di mana diturunkan dan segala maksudnya nescaya aku akan menjawab untukmu.

* Tafsir zaman tabiin seperti Said bin Jubair yang banyak meriwayatkan daripada Ibn Abbas, Ibn Masud, Ibn Umar, Abu Hurairah dan lain-lain. Dikatakan Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Muthanna, perintis pertama dalam pembukuan tafsir yang dinamakan al-Majaz Fi al-Quran al-Karim pada tahun 188H.

* Tafsir zaman selepas Tabi' at-Tabiin atau golongan kemudian. Seperti Ibn Jarir (310H) dengan tafsirnya Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Quran, al-Zamakhsyari dengan tafsirnya al-Kasyfu `an Haqaiq al-Tanzil Wa `Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta'wil dan lain-lain.

2. Cara tafsiran

* Tafsir al-Quran dengan al-Quran.

* Tafsir al-Quran dengan hadis, terutamanya yang sahih dan mutawatir.

* Tafsir al-Quran dengan pendapat sahabat.

* Tafsir al-Quran dengan bahasa dan sastera.

3. Sumber tafsiran

* Tafsir dengan ma'thur dikenali juga tafsir riwayat.

* Tafsir dengan ra'yi (akal).

Imam as-Syaukani di dalam tafsirnya Fath al-Qadir (1 / 12) membahagikan dua cara ahli tafsir :

* Terikat dengan riwayat.

* Mengembangkan tafsir kepada aspek bahasa dan ilmu-ilmu alat yang lain.

Ulama sepakat menerima tafsir dengan ma'thur dan beramal. Ibn Kathir berkata dalam mukadimah tafsirnya (1 / 3) - Jika kami tidak mendapati tafsir dalam al-Quran dan juga sunah, kami akan kembali kepada pendapat sahabat kerana mereka lebih mengetahui dengan penyaksian dan hal ehwal mereka ketika turunnya ayat.

Ijtihad

Antara kitab-kitab tafsir mathur : Jami' al-Bayan - Ibn Jarir at-Tabari, Al-Kashfu Wa al-Bayan - ath-Tha'alabi, Ma'alim at-Tanzil - Abu Muhammad al-Husain bin Masud al-Baghawi, Ad-Durru al-Manthur - Jalaludin as-Suyuti, Tafsir al-Quran al-'Azim - Abu al-Fida' Ismail Ibn Kathir.

Adapun tafsir ar-Ra'yi yang dibina atas asas akal dan ijtihad para ulama berkhilaf hukum keharusannya. Ada yang menyokongnya dan ada yang mencegahnya. Imam al-Ghazali dan ar-Raghib al-Asfahani menganggap khilaf ini bersifat lafzi bukan hakiki, justeru tidaklah menjadi masalah beramal dengan tafsir ra'yi tetapi disyaratkan dengan syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama. (Lihat Tafsir Bi ar-Ra'yi, Dr. Hamad al-Zaghlul hal 107-115).

Walaupun begitu kalau ditafsirkan al-Quran semata-mata dengan akal, hukumnya haram seperti nas hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas - sabda Rasulullah s.a.w. : Sesiapa yang berkata tentang al-Quran tanpa ilmu, nescaya disediakan tempatnya daripada neraka. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

Antara tafsir ar-Ra'yi ialah: Madarik at-Tanzil oleh Imam Abdullah bin Ahmad an-Nasafi, Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Ta'wil oleh Al-Baidhawi, Lubab at-Ta'wil oleh Al-Khazin, Ruh al-Ma'ani oleh Al-Alusi, Tafsir al-Kabir atau Mafatih al-Ghaib oleh Al-Fakhr al-Razi.

4. Ada juga ulama membahagikan tafsir mengikut subjek, seperti berikut :

* Tafsir Tahlili.

* Tafsir Al-Mathur.

* Tafsir Alr-Ra'yi.

* Tafsir As-Sufi.

Ibn as-Salah dalam `fatawanya' menyatakan ``Aku dapati daripada Imam Abi al-Hasan al-Wahidi ahli tafsir berkata : Telah mengarang Abu Abdul Rahman as-Sulami - Haqaiq at-Tafsir dan jika dia beriktikad begitu maka hukumnya kafir. Justeru an-Nasafi berkata dalam akaidnya, ``Segala nas-nas mengikut zahirnya dan berpaling daripadanya kepada mana-mana yang didakwa oleh ahli batin termasuk dalam ilhad.

At-Taftazani menyatakan, dinamakan Malahidah (golongan mulhid) dengan batiniah kerana dakwaan mereka bahawa segala nas-nas bukan mengikut zahirnya, tetapi mempunyai makna-makna batiniah yang tidak diketahuinya kecuali guru, matlamat mereka menafikan syariah semuanya. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh al-Ma'ani berkata : Adapun ucapan ahli tasawuf tentang al-Quran, ia termasuk dalam isyarat kepada kehalusan-kehalusan yang terdedah kepada golongan ini, dan mungkin dilaksanakan antaranya dan zahir yang dikehendaki, inilah kesempurnaan iman dan sebenar-benar makrifat. Mereka beriktikad bahawa yang zahir bukan kehendak tetapi batin sahaja, sebenarnya termasuk iktikad batiniah yang mulhid membawa kepada menafikan syariah semuanya, jauh sekali daripada tuan guru tasawuf kita terbabit seperti ini. Sedangkan kenyataan mereka : Tidak dapat tidak mesti daripada zahir per-tamanya, sesiapa yang sangka sampai kepada faham rahsia

al-Quran sebelum hukum-hukum tafsir samalah seperti yang mendakwa sampai ke dalam rumah sebelum masuk pintu lagi.

Menafikan

Secara umumnya tafsir sufi dibolehkan dengan syarat-syarat :

* Jangan menafikan bagi zahir al-Quran.

* Mempunyai dalil syarak yang menyokongnya.

* Tidak bertentangan dengan syarak dan akal.

* Jangan mendakwa bahawa yang dikehendaki itu sahaja tanpa yang zahir tetapi mesti mengiktiraf yang zahir seperti dinaskan oleh al-Alusi.

Antara tafsir tasawuf ialah: Tafsir al-Quran al-Azim oleh al-Imam at-Tusturi (383H), Haqaiq at-Tafsir oleh al-Allamah as-Sulami (412H), `Arais al-Bayan Fi Haqaiq al-Quran oleh as-Shirazi (606H), Tafsir Al-Fiqhi, Tafsir Al-Falsafi, Tafsir Al-Ilmi (sains). Era teknologi terkini dengan ciptaan-ciptaan moden serta penemuan-penemuan hukum sains baru, adalah dibolehkan al-Quran dimasukkan dalam bidang ilmu ini bagi menyatakan bahasa sains dan al-Quran tidak bertentangan tetapi seiring.

Mengenai hukum mentafsir al-Quran dengan sains atau sebaliknya, ulama telah khilaf antara yang menyokong dan menentangnya. Antara yang menentang ialah Imam al-Azhar Syeikh Mahmud Syaltut dengan berhujah, ia boleh membawa kepada pemikiran yang tidak dikehendaki oleh al-Quran. Ini kerana Allah tidak menurunkannya bermatlamatkan teori-teori ilmu sains dan perkara-perkara seni. Kerana teori boleh berubah sedangkan al-Quran bersifat thabit dan tetap. Justeru selayaknya ditinggalkan al-Quran sebagai kitab suci dengan keagungannya. Lihat Mukadimah Tafsir Syaltut halaman 11-14.

Pendapat

Sependapat dengan Syeikh Syaltut ialah Syeikh Amin al-Khauli yang menaqalkan pendapat Imam as-Shatibi, inilah juga pendapat Imam Akbar Muhammad Mustafa al-Maraghi, Syeikh al-Azhar Dr. Abdul Halim Mahmud, Syeikh Abdullah Masud, Syeikh Abu Bakar Zikri dan termasuk juga pengarang Zilal al-Quran as-Shahid Syed Qutb.

Antara yang menyokongnya pula Imam al-Ghazali melalui kitab tafsirnya - Jawahir al-Quran yang dikarang selepas Ihya', kerana berhujah segala ilmu daripada Allah, mengikuti pendapat ini Ibn Abi al-Fadl al-Mursi yang dinyatakan oleh as-Suyuti dalam Itqan 4 / 27-31.

Pandangan yang rajih

Dengan mengamati hujah-hujah daripada kedua-dua pihak, al-Qardhawi menyeru pa-

ra ulama kepada beberapa perkara :

* Keperluan mengkaji keutamaan ilmu-ilmu ini apabila mencakupi kefahamannya, sudah tentu lebih mudah untuk berkhidmat menjelaskan makna-makna al-Quran.

* Kesedaran golongan pakar dalam ilmu yang tidak disedari oleh golongan lain.

* Mensyaratkan penggunaan sains dalam tafsir seperti kepakaran, tidak menyusahkan, meraikan bahasa al-Quran, menjauhkan daripada tuduhan semua umat jahil dan beberapa syarat lagi.(Lihat Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Al-Quran, halaman 379-385).

Mengenai perbezaan mukjizat sains dalam al-Quran dengan tafsir sains, mengikut al-Qardhawi, pada kedua-duanya terdapat perbezaan, iaitu mukjizat sains dalam al-Quran lebih sempit berbanding tafsir sains atau ilmu ini. Justeru itu Rabitah al-'Alami al-Islami menubuhkan satu badan dinamakan Badan Ilmiah Alam Bagi Mukjizat al-Quran. Antara yang terlibat secara langsung seperti Syeikh Abdul Majid az-Zandani, Profesor Dr. Zaghlul an-Najjar dan lain-lain.

Selain tafsir-tafsir yang disebut tadi ada juga Tafsir Al-Adabi, Tafsir Ijmali, Tafsir Muqaran (perbandingan) dan Tafsir Maudhu'i.

Pendirian

Tafsir Maudhu`i ini seperti mengambil satu-satu tajuk untuk dikaji seperti kejadian langit, manusia atau lain-lain. Dr. Muhammad al-Bahi dalam kitabnya Nahwa al-Quran halaman 89 menjelaskan seperti berikut - seperti menjadikan al-Quran dalam perlembagaan masyarakat atau pendirian al-Quran terhadap madiah atau menyelesaikan kehendak surah.

Mengikut Ibn Jarir at-Tabari, dengan sanadnya kepada Ibn Abbas, tafsir terdapat empat bahagian :

* Difahami oleh orang arab.

* Tafsir yang tidak diuzur seorang pun dengan kejahilannya.

* Tafsir yang hanya diketahui ulama.

* Tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah. Lihat Mukadimah Tafsir at-Tabari 1 / 75.

* DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI, Pensyarah Kanan Kolej Uniti, Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan. [UM]

Mentafsir al-Quran - Syarat dan adabnya

Mulai hari ini Ruangan Tafsir Al-Quran dan Asbabun Nuzul akan menemui pembaca pada setiap hari Isnin, insya-Allah. Ruangan ini akan dikelolakan oleh Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Pensyarah Kanan Kolej Uniti, Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri sembilan.

Beliau mendapat ijazah sarjana mudanya dalam bidang Syariah dari Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Ijazah sarjananya dalam bidang yang sama diterima dari Universiti Ulum Islamiyyah Wal Arabiyyah, Syiria. Sementara P.hd Syariah dari Universiti Sains Malaysia.

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

ISLAM merupakan agama Ilahi berpandukan kepada wahyu al-Quran. Ia adalah petunjuk hidayah dalam lautannya, tinggi fahamannya, dan tidak sampai kepada kefahamannya kecuali yang benar-benar berkecimpung dalam banyak ilmu.

Di samping itu bermuamalat kepada Allah dengan penuh ketaqwaan dalam keadaan sir dan terang-terangan, terutamanya ketika dalam banyak perkara syubhat, lataif dan hakikat yang tidak difahami kecuali sesiapa yang diberikan kurniaan Allah.

Al-Quran ialah kitab suci Allah yang diwahyukan kepada rasul-Nya Muhammad s.a.w. melalui perantaraan Jibril, mengandungi 114 surah daripada al-Fatihah hingga al-Nas.

Antara keistimewaan al-Quran ialah merupakan kitab Ilahi yang terpelihara, mukjizat, berisi penerangan dan mudah, kitab agama yang benar semuanya, sepanjang masa dan kitab insaniyah semuanya.

Hal ini telah dinyatakan oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Al-Quran, halaman 17-70.

Antara matlamat-matlamat al-Quran al-Karim seperti kata al-Qardhawi :

* Mentashihkan akidah sama ada berkaitan uluhiyyah, risalah dan perbahasan.

* Membenarkan karamah insani dan hak-haknya.

* Mengajar manusia ibadah yang baik kepada Allah.

* Menyeru kepada pembersihan jiwa.

* Pembentukan usrah yang solehah.

* Mengasaskan ummah yang menjadi saksi kepada sekalian manusia.

* Dakwah kepada alam insani yang bersifat tolong menolong.

Sebahagian ulama menyatakan intipati dalam al-Quran ada empat:

* Permasalahan akidah.

* Permasalahan syariah.

* Perbandingan agama dan akhlak.

* Kisah nabi-nabi dan umat dahulu kala.

Tafsir al-Quran atau dikenali juga takwil pada definisi bahasa, membawa maksud penerangan dan pendedahan. Ini pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli bahasa seperti pengarang al-Qamus, al-Bahr al-Muhit dan Tha'lab.

Pada istilahnya pula, ia adalah ilmu yang membincangkan bagaimana menyebut dengan lafaz al-Quran, madlulnya, hukum-hukumnya sama ada berbentuk satu atau tersusun dan maknanya.

Al-Suyuti menaqalkan daripada Imam Zarkasyi, definisi tafsir dengan maksud ilmu yang difaham dengannya, kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad s.a.w. yang menerangkan makna-maknanya dan hukumnya (Lihat al-Itqan 4 / 169).

Ulama berselisih pendapat mengenai perbezaan antara kalimah tafsir dan takwil. Abu Ubaidah berpendapat ia memberi makna yang sama. Al-Gharib pula berpendapat tafsir lebih umum dan luas penggunaannya pada lafaz-lafaz dan mufradatnya dalam kitab-kitab Ilahi.

Al-Maturidi menganggap tafsir adalah memutuskan dengan apa yang dikehendaki Allah. Sedangkan takwil kembali kepada beberapa andaian. (Tarikh ilmi al-Tafsir / Dr. Ali Hasan al-'Aridu).

Rumusan yang dapat dinyatakan bahawa menghimpunkan makna takwil dan tafsir lebih baik daripada memisahkannya. Justeru kedua-duanya memberi makna yang sama seperti pendapat Ibn Jarir.

Para ulama banyak membahaskan syarat-syarat tafsir al-Quran sebelum ditafsirkannya seperti al-Suyuti melalui kitabnya, al-Itqan Fi Ulum al-Quran, Syeikh Ibn Taimiyah dengan Mukadimah Fi Usul al-Tafsir, Ibn al-Qayyim dengan al-Tibyan Fi Aqsam al-Quran, al-Zarkasyi dengan al-Burhan, al-Zurqani dengan Manahil al-Irfan dan ramai lagi ulama.

Syarat syarat mufassir dan adab-adabnya.

* Keikhlasan.

* Iktikad yang sahih.

* Sejahtera daripada amalan dan iktikad bidaah.

* Bertaubat dan sentiasa kembali kepada Allah.

* Sentiasa berwaspada daripada terjebak mengikut hawa nafsu.

* Mempunyai pelbagai ilmu, antaranya, Ilmu lughah seperti kata Mujahid : Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat bercakap tentang kitab Allah jika tidak arif / tahu dengan bahasa Arab.

Antara ilmu bahasa itu :

* Nahu.

* Tasrif atau Sarf.

* Istiqaq sama ada istiqaq besar atau kecil.

* Balaghah iaitu bayan ma'ani dan badi'.

* Usuluddin.

* Usul fiqh.

* Asbab al-Nuzul

- sebab-sebab diturunkan ayat.

* Nasikh dan mansukh.

* Ilmu Fikah.

* Ilmu Hadis

* Ilmu Qiraat.

* Ilmu al-Mauhibah. Al-Zarkasyi dalam al-Burhan berkata: ``Ketahuilah bahawa tidak tercapai kefahaman makna wahyu dan nyata segala sir-sirnya sedangkan dalam hatinya terdapat unsur bidaah, takabbur, hawa nafsu, cinta dunia atau yang kekal melakukan maksiat, atau tidak tahqiq iman atau daif tahqiq atau bergantung kepada pendapat mufassir tanpa ilmu atau kembali kepada akalnya. Ini semua adalah hijab / terdinding daripada tafsir.''

* Ilmu Sirah.

* Ilmu Tarikh al-Adyan (agama). Ini terutamanya agama-agama samawi antaranya Yahudi, Masihi dan juga agama lain. Suka ditambah di sini ilmu-ilmu moden seperti mukjizat al-Quran mengikut sains dan lain-lain lagi.

Disyaratkan juga ahli tafsir menjauhkan perkara-perkara ini :

* Tanpa ilmu dan tidak mencukupi syarat-syarat ahli tafsir.

* Membincangkan perkara yang berada di dalam ilmu Allah semata-mata.

* Mengikut hawa nafsu.

* Tafsir ayat-ayat dengan makna yang tidak boleh ditanggungnya.

* Tafsir secara pasti seperti kehendak Allah daripada ayat ini begini-begini.

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam Mukadimah Fi Usul al-Tafsir halaman 83, memberi peringatan kepada golongan yang berpaling daripada tafsir al-Sahabat dan al-Tabiin tegasnya, ``Sesiapa yang berpaling daripada mazhab-mazhab sahabat dan al-Tabiin, sedangkan tafsir mereka bercanggah daripada yang demikian itu, sebenarnya dia tersilap dan juga ahli bidaah. [UM]


31.10.05

Pintar Jawi: Seni grafik, khat serikan kad raya

SYAWAL masih hangat. Ia adalah bulan perayaan bagi umat Islam sedunia. Sambutan di Malaysia luar biasa hebatnya, tetapi keceriaan menjadi teras dalam perayaan hari itu. Sebelum menjelang Syawal, kad hari raya bertebaran ke mana arah saja sebagai salam kemesraan, minta maaf zahir dan batin. Lebih daripada itu, ia menjadi penghubung silaturahim dengan sahabat-handai dan kaum keluarga yang berjauhan.

Walaupun penggunaan khidmat pesanan ringkas (SMS) terus memuncak, namun kad hari raya masih juga banyak beredar. Pilihan pengamal pengirim kad hari raya terkini nampak berubah ke arah tulisan jawi yang lebih memikat dengan khat yang bagus-bagus.

Secara perlahan masyarakat kini lebih cenderung menggunakan tulisan jawi dalam hal seperti membuat kad hari raya berbanding beberapa tahun lalu. Sikap ini wajar, memandangkan kemudahan yang sudah ada. Komputer peribadi mempunyai perisian jawi jelas dimanfaatkan sepenuhnya sempena perayaan tahun ini.

Kad hari raya itu bukan saja menggunakan perisian jawi seadanya, tetapi telah dipertingkat penggunaan dengan grafiknya hingga dapat membentuk semacam logo yang menarik. Adunan kepandaian menggunakan seni garik dan seni khat seperti itu mencerminkan keindahan hati nurani manusia penggubalnya.

Beberapa tahun lalu, kita menemui kad hari raya yang tidak Islamik wajah dan kandungannya. Isi ucapannya berbaur kata jenaka di luar musim perayaan. Ada pula iringan karikator yang tidak senonoh. Langsung tidak menggambarkan bahawa kad itu digunakan untuk sambutan hari yang mulia.

Kebelakangan ini, suasana itu berkurangan. Mungkin generasi yang berbuat begitu telah beralih ke SMS. Maka tinggallah pengamal yang menggunakan kad hari raya tidak luar biasa itu terus memulihara seni budaya, selain menjaga nilai ketertiban budi dan syiar agama yang amat wajar, selaras dengan suasana Aidilfitri.

Walaupun perubahan itu belum menyeluruh, namun ada kemungkinan asakan daripada semangat mencintai tulisan jawi yang ditanamkan oleh guru di sekolah, mulai memberi kesan di kalangan generasi remaja.

Jika mereka tidak mampu berbuat seperti kawannya yang ada komputer canggih, namun mereka masih mahu menuliskan ucapannya dalam tulisan jawi mengikut bentuk ‘air tangan’ masing-masing sebagai persembahan kepada gurunya, malah kepada penulis yang kerap berceramah dalam Program Motivasi Jawi di ceruk rantau tanah air.

Pintar Jawi: Hariraya atau hari raya?

KEMUSYKILANNYA ialah mengenai ejaan perkataan hari raya, sama ada perkataan itu ditulis gabung ‘hariraya’ atau ditulis berasingan ‘hari raya’. Kebanyakan perkataan itu dalam kad hari raya, katanya ditulis bersambung, sebaliknya cikgu kata ditulis berasingan.

Sebenarnya, mengikut kaedah ejaan lama, perkataan hari raya itu digabungkan menjadi satu perkataan tetapi ejaan jawi baru kedua-dua perkataan itu dipisahkan. Misalnya, kapal terbang dalam ejaan lama dieja sebagai kapal terbang. Demikian perkataan kereta api, tengah hari, jalan raya ditulis gabung: kaf-pa-lam-ta-ra-ba-nga (kapalterbang), kaf-ra-ya-ta-alif-pa-ya, ta-nga-Ha-alif-ra-ya, jim-alif-lam-nun-ra-alif-ya.

Dalam ejaan jawi baru, kata-kata bebas yang membentuk rangkai kata umum, setara (parataksis), kata istilah, simpulan bahasa hendaklah ditulis terpisah kecuali perkataan yang sudah lama terbina daripada dua bentuk kata dasar dan bentuk yang sudah mantap bentuknya.

Perkataan kereta api dalam ejaan lama ialah keretapi; tengah hari dieja sebagai kata gabung, tengahari; dan jalan raya dieja jim-alif-lam-nun-ra-alif-ya sebagai satu perkataan.

Yang dimaksudkan dengan perkataan yang telah terbina daripada dua bentuk kata dasar ialah seperti tanggungjawab, tatasusila, malapetaka. Manakala perkataan yang dikatakan bentuknya sudah mantap ialah seperti pesuruhjaya, suruhanjaya, setiausaha, sukarela, tandatangan, tanggungjawab dan matahari.

Dalam hal ini, perkataan hari raya adalah termasuk ke dalam kelompok kata bebas yang membentuk kata umum. Kedua-dua perkataan itu hendaklah ditulis terpisah, iaitu hari dan raya.

Kemungkinan besar, kad hari raya yang anda temui atau beli itu adalah tulisan yang diambil daripada mana-mana kad hari raya lama yang dicetak ulang oleh pengedarnya tanpa menyedari perbezaan di antara ejaan jawi lama dengan ejaan jawi baru.

Jejak Rasul: Beijing simpan khazanah Islam terulungBEIJING yang turut dikenali sebagai Kota Larangan menerima kedatangan Islam sejak 1,000 tahun lalu dan kini dianggarkan bilangan umat Islam di bandar itu mencecah 250,000 orang daripada lebih 11 juta penduduknya.

Niu Jie pula bukan saja pusat perdagangan, malah turut popular di kalangan umat Islam tempatan untuk mendapatkan sumber makanan halal. Lebih penting, ia pusat perkembangan agama Islam.

Masjid Niu Jie yang dibina pada 996 ketika era pemerintahan Dinasti Song, tidak pernah susut daripada kunjungan jemaah yang terkenal berpegang teguh pada akidah Islam. Lebih 20,000 jemaah membanjiri masjid itu untuk mendirikan solat Jumaat.

Tulisan ayat suci al-Quran bertatahkan warna merah, emas dan beberapa warna lain memenuhi segenap ruang masjid tertua di Niu Jie dengan motif yang sama juga boleh dilihat pada lebih 35,000 masjid seluruh China.

Masjid Niu Jie yang digelar Li Bai Si, bermaksud gedung solat dibina di atas tapak seluas 6,000 meter persegi turut menempatkan kemudahan kelas agama, pejabat pentadbiran dan bilik wuduk.

Di situ juga ada dua makam lama dipercayai berusia lebih 700 tahun dipercayai tempat persemadian dua tokoh pendakwah, satu daripadanya milik Syeikh Ahmad al-Bartani yang banyak menyumbang kepada perkembangan Islam di Beijing.

Masjid Xia Taoyuan, satu di antara enam masjid utama di Selatan Shanghai menjadi nadi perkembangan Islam. Ia dipercayai mula berkembang apabila Shanghai membuka pintu perdagangan kepada dunia luar.

Krew Jejak Rasul ke Kashi atau Kashgar di Xinjiang, wilayah autonomi masyarakat Islam Uygur.

Kashgar dihuni lebih 200,000 penduduk daripada 30 suku kaum. Menjadi dasar Kerajaan China mengamalkan kebebasan kepada semua suku kaum untuk mengamalkan agama, budaya dan bahasa mereka.

Kampung Upoor dalam wilayah Shi Fu, 50 kilometer dari Kashgar menempatkan makam tokoh terkenal Uygur, Mehmud Kashgarli yang dilahirkan di Kashgar pada 1008.

Sebaik tamat persekolahan, beliau mengembara hampir ke seluruh rantau Asia tengah untuk mengkaji bahasa, budaya dan sejarah pelbagai suku kaum. Beliau kemudian berhijrah ke Baghdad bagi mendalami ilmu bahasa.

Ketika itulah beliau mengarang karya masyhur iaitu kamus bahasa Turki ditulis dalam bahasa Arab.

Selain kamus, Kashgarli menghasilkan manuskrip dalam bidang sastera, budaya, astronomi, geografi dan biologi yang turut menjadi rujukan utama ahli akademik.

Kashgarli kembali ke pangkuan masyarakat pada 1080 selepas 23 tahun berkelana mencari ilmu di kota Bahgdad, Iraq.

Di tanah kelahirannya, Kashgarli menabur jasa selama 25 tahun sehingga meninggal dunia pada 1105, ketika berusia 97 tahun.

28.10.05

Jejak Rasul 11: Pusat Islam Jepun sebar dakwah melalui penulisanSELEPAS peperangan dunia kedua, masyarakat Islam dari pelbagai negara datang menetap di Jepun dan dari tahun ke tahun bilangan mereka kian bertambah.

Kegiatan dakwah semakin berkembang, namun masyarakat Islam di sana tidak memiliki satu tempat untuk menyelaras kegiatan dan kefahaman Islam.

Pada 1966, Pusat Islam Antarabangsa Jepun ditubuhkan sebagai pangkalan pergerakan dakwah Islam di negara matahari terbit itu. Malangnya, ia dibubarkan pada 1974 atas sebab tertentu dan diberi nama baru, Pusat Islam Jepun.

Selain menjadi nadi pergerakan Islam di Jepun, pusat berkenaan berperanan menyebarkan dakwah menerusi penulisan dan penerbitan melalui terjemahan buku mengenai Islam dalam bahasa Jepun.

Pusat Islam Jepun sudah menerbitkan lebih 2,000 buku. Antara yang menjadi keutamaan ialah buku berkaitan ibadat, muamalat, perundangan Islam, ekonomi dan cara pergaulan masyarakat Islam.

Pusat Islam Jepun turut membekalkan buku Islam yang diterjemah dalam bahasa Jepun dan Inggeris kepada persatuan serta pertubuhan Islam di seluruh negara dan Korea secara percuma.

Usaha berkenaan dipelopori seorang pendakwah Islam warga Jepun yang terkenal, Ahmad Ariga yang memeluk Islam pada 1900 dan menjadikan bidang penulisan sebagai medan dakwah.

Beliau juga adalah orang terawal menterjemahkan buku Islam dan al-Quran ke dalam bahasa Jepun.

Menurut pemangku pengerusi Pusat Islam Jepun yang berasal dari Pakistan, Syed Matloob Ali, kebanyakan masyarakat Jepun tersalah anggap mengenai Islam dan menjadi tanggungjawab Pusat Islam membetulkan tanggapan serong itu.

Oleh itu, katanya, pusat berkenaan sentiasa mengalu-alukan apa juga bentuk perbincangan kepada warga Jepun yang ingin mengenali dan mendekati Islam.

Perkembangan Islam di Jepun banyak berkaitan dengan persefahaman di antara Maharaja Meiji dengan kerajaan Islam Turki Uthmaniyyah.

Keinginan kedua-dua pemimpin untuk membebaskan hidup rakyat Jepun daripada tekanan kuasa besar mendorong mereka menjadi sahabat baik.

Putera Taro Katsura pada zaman pemerintahan Maharaja Meiji turut mementingkan pendidikan kerana pada pendapat baginda pendidikan adalah alat transformasi untuk merealisasikan impian maharaja berkenaan

Tanggapan bahawa pendidikan kunci kecemerlangan terbukti berdasarkan kesungguhan kerajaan dan rakyat menimba pengetahuan.

Tanggungjawab itu turut dipikul Persatuan Muslim Jepun, pertubuhan Islam terbesar di Jepun menjalankan aktiviti dakwah menerusi pendidikan dengan menterjemah buku Islam untuk dijadikan bahan rujukan.

Cara hidup Islam diterjemahkan sebaik mungkin oleh masyarakat Islam Jepun dalam kehidupan harian mereka termasuk bersikap tegas berkaitan makanan halal.

Jejak Rasul 11: Masjid Jami Tokyo bukti hubungan kukuh Jepun, Turki

Oleh Jami’ah Shukri


MASJID Jami di Jepun adalah manifestasi tauhid yang dikembangkan masyarakat Turki ketika Russia menguasai Turki pada 1917.

Empat huruf wau di Masjid Jami ini membuktikan akidah tauhid di bawah lembayung empayar Uthmaniyyah berkembang kukuh di Tokyo.

Huruf wau itu mewakili wahyu Ilahi yang bermaksud: "Pada hal kekuatan itu hanya bagi Allah, bagi rasulnya dan bagi orang mukmin, tetapi orang munafik itu tiada mengetahuinya.” (Surah al-Munafiqun, ayat 8)

Sebahagian masyarakatnya melarikan diri ke beberapa negara termasuk Jepun untuk menyelamatkan diri daripada kuasa itu.

Kazan Turk, Qurban Ali dan Abdul Rashid Ibrahim adalah antara tokoh Islam Turki yang berhijrah ke Jepun.

Mereka mengambil keputusan untuk membina sekolah dan masjid kerana masyarakat Turki di Jepun semakin bertambah. Usaha mereka menjadi kenyataan dengan terbinanya masjid yang menjadi syiar Islam terkemuka di Tokyo pada 1938.

Hari ini, masjid asal sudah tiada lagi, ia musnah akibat faktor masa pada 1986 dan diganti dengan masjid baru yang dibina pada 1986 di tapak yang sama. Huruf wau yang menjadi simbol kekuatan empayar Islam Uthmaniyyah turut dikekalkan pada setiap masjid yang dibina oleh kerajaan Turki hingga ke hari ini.

Empat huruf wau itu membuktikan bahawa kekuatan dan kemuliaan hanya milik Allah, rasul-Nya dan orang beriman. Tazkirah berkobar mengimbas kembali kegemilangan empayar Uthmaniyyah yang mewarisi perjuangan Rasulullah bagi memastikan akidah tauhid terus berkembang ke pelusuk dunia.

Masjid Jami Tokyo yang mampu menampung seramai 600 jemaah ini membuktikan keutuhan perhubungan Jepun dan Turki sejak kurun ke-20. Walaupun hubungan itu baru, ia memberi makna yang mendalam kepada masyarakat Turki yang berada di bawah pemerintahan empayar Turki Uthmaniyyah.

Menurut seorang penulis Mesir, Abdul Rashid Ibrahim dari Persatuan Pemuda Islam di Kaherah, sekitar kurun ke-19 Maharaja Meiji telah mengutus sepucuk warkah kepada Sultan Abdul Hamid.

“Bahawa kamu dan saya berada di bawah tekanan kuasa besar, oleh itu ada baiknya rakyat kita saling mengenali. Kami meminta kamu menghantar bijak pandai yang mampu memperkenalkan negara kamu kepada rakyat kami.

Surat ini menggambarkan Jepun dan orang Islam bersedia untuk mewujudkan persefahaman antara satu sama lain dalam politik, ekonomi mahupun kebudayaan atau cara hidup.

“Orang Jepun terlalu memusatkan pemikiran mereka terhadap kebendaan. Mereka juga sering mempersoalkan asal usul agama.

“Persoalan kenapa khinzir tidak boleh dimakan. mereka terlalu mempersoalkan kebendaan.

“Misalnya, mereka tidak boleh menerima secara logik bahawa Allah menegah kita memakan khinzir. Pada pandangan saya, mereka melihat negara Islam dan bertanya realiti sebenar masyarakat Islam.

“Sekiranya Islam itu berkembang baik, mengapa umat Islam jadi begitu. Memang mereka sering berfikiran demikian.

“Oleh itu masyarakat Jepun melihat umat Islam harus mempunyai kedudukan yang tinggi.”

Jejak Rasul 11: Pokok Dammul Akhawain keunikan SokotraDAMMUL Akhawain sejenis tumbuhan istimewa hidup subur di Diksham yang terletak di dataran tinggi bahagian tengah Sokotra, Yaman.

Ia turut dikenali oleh masyarakat Sokotra sebagai dragon blood tree yang bermaksud pokok darah naga. Tumbuhan ini adalah khazanah flora yang amat berharga di pulau ini yang tidak mungkin ditemui di mana-mana tempat lain di dunia.

Tumbuhan ini dipercayai hasil peninggalan zaman purba sekitar jutaan tahun lalu.

Pokok ini rata-rata mencapai ketinggian lima hingga sembilan meter. Sesiapa saja akan terpesona untuk menghayati keindahannya.

Lazimnya pokok ini bercambah secara pendebungaan setahun dua kali dan menghasilkan buahnya setahun dua kali.

Kewujudan pokok ini menjadikan Sokotra sebuah pulau yang diidami oleh setiap pengunjung.

Sebelum kehadiran akidah tauhid menyinari bumi Sokotra, tumbuhan luar biasa ini pernah disembah dan dianggap suci oleh masyarakatnya. Rupa bentuk pokok darah dua bersaudara ini yang istimewa berbanding tumbuhan lain di sini.

Menurut pengkaji alam tumbuhan, Dammul Akhawain yang indah dipandang ini mempunyai 250 jenis pokoknya yang tumbuh subur di pulau legenda ini.

Selain Diksham, pokok ini tumbuh dengan menebal di kawasan pergunungan Murmi berhampiran bandar Hadibo. Pohon yang hidup sejak jutaan tahun ini terus tumbuh dengan subur hingga kini.

Pengkaji hingga kini masih terus berusaha mengkaji kelebihan dan keistimewaannya.

Dammul Akhawain menjulang bagaikan mempunyai mahkota pada puncaknya memiliki buah yang kecil kemerah-merahan dipercayai berkhasiat untuk kesihatan.

Pokok ini tidak asing bagi masyarakat Socotra sehinggakan mereka amat mahir dan mengetahui kelebihannya.

Contohnya, getahnya boleh dijadikan cat dan bahan memperbaiki kenderaan kecil.

Namun, mereka tidak memandangnya sebagai perkara penting yang memberi manfaat.

Maklumat mengenai kelebihan pokok ini hanya diwarisi daripada nenek moyang mereka.

Jejak Rasul 11: Masjid Adeni lambang syiar Islam di HadiboPANTAI Hadibo banyak melakarkan sejarah Kesultanan Mahra yang berkuasa di Sokotra, Yemen pada 1511. Penguasaan yang terlalu lama menyebabkan kesultanan ini dicemburui oleh suku kaum Arab.

Keadaan itu menyebabkan Kesultanan Mahra mendapat perlindungan British pada kurun ke-19.

Akidah tauhid tetap bergema membawa kesahihan wahyu dan kebenaran nubuwwah.

Kewujudan Masjid Adeni di persisiran pantai Hadibo adalah rentetan dakwah Islam yang berkembang di benua Afrika seawal kurun ke-7 masihi.

Meskipun, kubah masjid ini kelihatan lama, masyarakat Islam di Hadibo mengekalkannya sebagai lambang syiar Islam yang pertama bertapak di Sokotra. Ia satu-satunya bangunan masjid lama Adeni yang masih kelihatan kukuh.

Sebagai langkah pemuliharaan kubah ini dibiar berada di dalam bangunan masjid baru supaya sejarahnya sentiasa dikenang oleh generasi akan datang.

Masjid Adeni menjalani tiga kali proses pembesarannya untuk menampung jemaah yang semakin meningkat.

Penduduk di sini tidak mengetahui dengan tepat tarikh pembinaan Masjid Adeni, mereka berasa tanggungjawab untuk memperbaikinya dengan mengumpul dana secara derma dan wakaf bagi menjaga syiar Islam yang tertua ini.

Perkuburan lama masyarakat Islam turut menambahkan keunikan sejarah masjid ini. Jika diperhatikan gaya tulisan yang ada pada nesan ini, menunjukkan masyarakat Arab Islam sudah sekian lama bertapak di Pulau Sokotra .

Kedudukan Sokotra yang jauh dari tanah besar dan pergaulan menyebabkan berita dan sejarah mengenai umat Islamnya agak terbatas. Bandar utama Sokotra, Hadibo menjadi nadi bagi penduduknya mencari rezeki.

Pembangunan di bandar ini berjalan perlahan memandangkan faktor kedudukannya yang jauh dengan tanah besar Yemen.

Namun, penghuni Hadibo tidak pernah merungut atau melahirkan perasaan tidak puas hati dengan apa yang mereka hadapi.

Sebelum kedatangan Islam Sokotra menjadi milik golongan Nasrani Assyrian yang dikenali sebagai Nestorian.

Mereka memakmurkan bumi Sokotra dengan peradaban dan tamadun mereka berkurun lamanya.

Amalan dan kegiatan mereka tidak diterima oleh Paulus yang berpusat di Rom kerana dianggap bercanggah.

Kedatangan Islam yang di bawa oleh masyarakat Arab pada awal kurun ke-17 menerusi perdagangan menukar arah pegangan mereka kepada akidah tauhid.

Sumber: Jejak Rasul 11: Masjid Adeni lambang syiar Islam di Hadibo

Ensiklopedia Nusantara: Tulisan Syeikh Tahir Jalaluddin pedoman ilmu falak Melayu

Bersama Wan Mohd Shaghir Abdullah
SYEIKH Muhammad Tahir bin Muhammad bin Jalaluddin Ahmad bin 'Abdullah al-Minankabawi atau Syeikh Tahir Jalaluddin, ulama berasal dari Minangkabau banyak menulis mengenai ilmu falak.

Sebenarnya, sebelum kemunculan Syeikh Tahir Jalaluddin, ada beberapa ulama dunia Melayu yang ahli dalam bidang ilmu falak. Ulama falak sezaman dengannya, termasuk Syeikh Muhammad Nur bin Syeikh Nik Mat Kecik al-Fathani (di Makkah), Syeikh Jamil Jambek (Minangkabau, Sumatera Barat), Syeikh Abdullah Fahim (Pulau Pinang) dan Kadi Haji Abu Bakar bin Haji Hasan (Muar, Johor).

Dalam ruangan kali ini hanya memperkatakan tulisannya mengenai falak.

Di antara tulisannya adalah:

# Natijatul ‘Umur

Tulisan ini selesai ditulis pada 1355 hijrah/1936. Ia dicetak oleh Penang Printer Press, Pulau Pinang pada 1355/1936.

Kandungannya bagi mendapatkan perkiraan/perhitungan pada takwim tarikh hijri dan miladi; arah kiblat dan waktu sembahyang yang boleh digunakan selama-lama hidup.

Data diperoleh daripada naskhah yang pernah dimiliki M Zain Abdullah. Pada Sabtu, 16 Jamadilawal 1420/28 Ogos 1999 ia diserahkan pula kepada saya oleh Fauziyah M Zain Abdullah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia.

# Jadawil Pati Kiraan Pada Menyatakan Waktu Yang Lima Dan Hala Qiblat Dengan Logharitma.

Ia selesai ditulis pada 15 Syaaban 1356. Cetakan pertama oleh Al-Ahmadiah Press Singapura, 1357/1938. Dicetak dalam bentuk kombinasi tulisan Melayu/Jawi dan Latin/Rumi.

Kandungannya membicarakan perhitungan falakiyah. Pada halaman 13, dicatat bahawa guru beliau bernama al-'Allamah Syeikh Muhammad bin Yusuf al-Khaiyath, ulama al-Haram al-Makki mengajar pelbagai ilmu di Masjidil Haram, khususnya ilmu hisab (matematik) dan ilmu falak.

Ulama itu kemudian dilantik menjadi Syeikh al-Islam Kedah. Ulama itu meninggal dunia di Batu Uban, Pulau Pinang pada Rabu, 17 Rejab 1333.

# Nukhbah at-Taqrirat fi Hisab al-Auqat wa Sammath al-Qiblat bi al-Lugharitmat

Naskhah ini tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan. Cetakan pertama oleh Royal Press, 745 North Bird Road, Singapura, 1356/1937.

Kandungannya membicarakan kaedah ilmu falak. Huraiannya ditulis dalam bahasa Arab, sedangkan jadual yang menggunakan angka ditulis dalam angka Rumi/Latin.

Risalah yang ada pada saya, asalnya milik Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, Kadi Muar, Johor. Beliau memperolehnya sebagai hadiah daripada pengarangnya, Syeikh Tahir Jalaluddin sendiri, tertulis,Hadiyah wa tazkir li hadhrat al-Fadhil Tuan Haji Abu Bakar ibnu Hasan, bekas Kadhi Muar, minal muallif al-haqir Muhammad Thahir Jalaluddin’.

Daripada kitab hadiah itu dapat diambil kesimpulan bahawa hubungan silaturahim antara Haji Abu Bakar dengan Syeikh Tahir Jalaluddin tetap kukuh walaupun berlaku polemik dalam pegangan dan pemikiran mengenai Islam kedua-duanya. Masing-masing mengarang kitab membantah pihak lawannya.

Haji Abu Bakar daripada golongan ulama ‘kaum tua’ dan Syeikh Tahir Jalaluddin pula golongan ulama ‘kaum muda’.

# Al-Qiblah fi Nushush 'Ulama' asy-Syafi'iyah fi ma Yata'allaqu bi Istiqbal al-Qiblah asy-Syar'iyah Manqulah min Ummuhat Kutub al-Mazhab.

Ia ditulis dalam dwi bahasa, Arab dan Melayu, tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan. Dicetak oleh Mathba'ah Az-Zainiyah, Taiping 1951, atas kebenaran mengecap (mencetak) oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, No. (18) dlm. Pk. Red. Dept 110/50, bertarikh 21 September 1950. Dicap dan dikeluarkan oleh Yahya 'Arif Kuala Kangsar.

Kandungannya membicarakan falak dalam menentukan arah kiblat.

Risalah ini mendapat pujian ulama seperti Haji Zubeir bin Ahmad Ismail Bukit Candan, Kuala Kangsar, Guru Besar Madrasah Idrisiyah, tarikh 23 Mac 1950.

Ada lapan ulama yang mengesahkan yang hampir semuanya ‘kaum tua’. Hal ini menggambarkan walaupun Syeikh Tahir Jalaluddin, tokoh ulama kaum muda, namun daripada beberapa segi pemikirannya masih diterima oleh kaum tua.

Sumber: Ensiklopedia Nusantara: Tulisan Syeikh Tahir Jalaluddin pedoman ilmu falak Melayu

27.10.05

Ilmuan Islam: Cheng Ho tokoh pelayar Islam unggul, Muslim sejati


Oleh Karim Sulaiman

LAKSAMANA Cheng Ho berjaya menakluki dunia melalui tujuh ekspedisi pelayaran ke Lautan Hindi dan Lautan Pasifik Barat dari benua Asia hingga ke Afrika. Dalam ekspedisi itu, beliau berlabuh di 30 negara.

Kejayaan tokoh Islam ini membuktikan negara China mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang teknologi pembinaan kapal dan pelayaran.

Pelayar kurun ke-15 Dinasti Ming ini dijadikan sida-sida putera Zhu Di pada umur 13 tahun.

Beliau adalah sida-sida pertama memegang jawatan laksamana di China. Cheng Ho turut melakar sejarah peradaban China apabila menjadi pegawai tertinggi tentera pertama beragama Islam.

Sejarah mencatatkan, beliau adalah pemimpin unggul mengetuai armada lebih 100 kapal bersama 27,000 orang ke lautan Barat mendahului Vasco da Gama dan Christopher Colombus menemui laluan ke Laut Timur.

Kisah Cheng Ho adalah perjuangan mencari kesempurnaan hidup menerusi Islam. Perjuangan menyempurnakan kecacatan hidupnya yang dikasi dan terpaksa menghambakan diri kepada maharaja.

Beliau tidak berpeluang mengembangkan zuriatnya. Namun Cheng Ho, tidak berputus asa dengan suratan hidupnya kerana berpegang kuat kepada ajaran Islam.

Cita-citanya tinggi untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurnaan kehidupan beragamanya. Bagi mencapai matlamat itu, beliau perlu membuktikan kesetiaannya kepada Maharaja.

Cheng Ho adalah contoh Muslim sejati dan lambang keamanan sejagat.

Kehebatan dan ketokohannya pelayar unggul Islam itu dapat disaksikan dalam siri Ilmuwan Islam di TV3 malam ini.

Dalam siri itu, sejarah hidup laksamana ini ditelusuri oleh Pengarah Urusan Bahasa Melayu di Universiti Pengajian Bahasa Asing Beijing (BFSU), China, Prof Wu Zong Yu.

Katanya, mengikut rekod pelayaran, ekspedisi Cheng Ho membadai samudera lebih awal daripada pelayar terkenal Eropah. Beliau mendahului Columbus selama 87 tahun, Vasco da Gama (93 tahun) dan Maggellan (116 tahun)

Laksamana Cheng Ho dan armadanya boleh sampai ke Afrika kerana kekuatan tentera China pada masa itu.

“Namun, pada saya, orang yang bijak pada masa itu ialah Maharaja Dinasti Ming, Ming Zheng Zhu.

“Dia mengamalkan dasar luar, damai dan persahabatan. Dia bertitah tenteramkan dalam negeri sendiri dan amankan jiran sekeliling kerana semuanya sama darjat dan bersama-sama menikmati kedamaian.

“Ini adalah dasar maharaja pada masa itu,” katanya.

Wu berkata, maharaja itu juga bijak memilih laksamana yang bakal memikul amanahnya kerana misi Cheng Ho berbeza dengan matlamat pelayar Eropah.

Contohnya, pelayaran Columbus ke Amerika untuk mencari emas, tanah jajahan, membunuh ramai Red Indian dan menjual hamba ke Sepanyol.

Maggellan pula mengelilingi dunia dengan menganggap dirinya sebagai penjajah. Akhirnya, dia mati dalam peperangan dan sewaktu pulang hanya tinggal satu kapal dengan 18 orang.

Keadaan itu sangat berbeza dengan Cheng Ho. Armadanya paling kuat di dunia, tetapi tidak pernah menjajah satu negara pun

Jelasnya, Laksamana Cheng Ho memartabatkan maruah China di pentas dunia.

Dalam tujuh ekspedisinya, tiga dilakukan pada musim sejuk iaitu pada ekspedisi kedua, keempat dan kelima. Namun, dalam cuaca sebegini buruk, tidak melenturkan semangatnya untuk melakukan pelayaran. Semangatnya kental seteguh Tembok Besar China.

Kehebatan laksamana ini tidak pada semangat saja, malah diserlahkan dengan armadanya. Beliau belayar bersama lebih 200 kapal berbeza dengan pelayar Eropah seperti Columbus yang hanya membawa tiga kapal, Vasco da Gama (empat) dan Maggellan (lima).

Armada Cheng Ho umpama sebuah pulau yang bergerak di tengah samudera sementara anak kapalnya berjumlah 27,000 hingga 28,000 orang.

Tiada rekod mencatatkan beliau menghadapi masalah menguruskan sejumlah besar pengikutnya. Mereka walaupun ada menganuti ajaran Buddha, Tao dan pemuja Dewi Sakti serta beragama Islam, tidak menghalang beliau memberi arahan kepada anak buahnya supaya dipatuhi.

Jejak Rasul 11: Pulau Sokotra ‘Permata Yemen Yang Dilupai’PULAU Sokotra kira-kira 510 kilometer dari pantai Yemen adalah pulau terbesar di sebelah timur Lautan Hindi.

Sokotra yang terletak di timur Teluk Aden dihuni hampir 40,000 orang. Pada 1507 orang Portugis pernah datang ke sini untuk meninjau peluang perdagangan.

Hadibo, sebagai bandar utama di pulau ini, menjadi tumpuan 20,000 penduduk sekitarnya mencari sinar hidup seharian mereka.

Ketika dunia berubah dilanda arus globalisasi, Hadibo dan penghuninya tidak merasakan sebarang kelebihan itu.

Malah, sesiapa saja yang menjejak kaki di sini akan merasakan dirinya seolah-olah berada pada zaman peralihan sebelum pembangunan.

Sebelum bersatu dengan Yemen, masyarakat di sini bergantung dengan sistem barter.

Pada 1990 sistem itu bertukar kepada penggunaan mata wang Riyal dan dinar Yemen.

Namun, sebahagian kecil penduduknya masih lagi mengamalkan pertukaran madu dan susu lembu di kalangan mereka.

Berdasarkan catatan pengembara kurun ke-19, pulau yang bergelar The Forgotten Diamond of Yemen atau Permata Yemen Yang Dilupai ini sukar dilawati kerana bagaikan tertutup kepada pengunjung sepanjang abad lalu.

Sementara namanya diambil daripada bahasa Sanskrit ‘dvipa sukhadra’ yang bererti pulau rahmat.

Pada kurun pertama masihi, Periplus seorang penulis berbangsa Eritrea memberitahu bahawa kebanyakan penduduk di bahagian utara Sokotra berbangsa Arab, India dan Greek. Pada waktu itu mereka berada di bawah pemerintahan Raja Hadramaut dari Yemen.

Kesuburan Pulau Sokotra dengan hasil tanaman tamarnya menjadikannya antara pengeluar utama buah kurma di Yemen.

Bagi penduduk di sekitar pelabuhan lama Souk, tamar antara sumber utama rezeki mereka selain madu lebah.

Penduduk Sokotra yang kebanyakannya beragama Islam memiliki sikap tenang dan tidak risau terhadap ekonomi atau kenaikan harga barang kerana hasil daripada tamar memadai untuk menyara kehidupan mereka sekeluarga.

Pelabuhan lama Souk, 200 tahun silam dipenuhi kapal perdagangan dan kesibukan jemaah haji dari benua Afrika yang singgah di sini

Jemaah haji dari benua itu menjadikan Pelabuhan Souk sebagai lokasi perhentian untuk mengambil bekalan seperti air, kayu dan bertukar barang keperluan dengan penduduk tempatan sebelum meneruskan perjalanan ke Makkah.

Persinggahan jemaah haji di pelabuhan ini bagaikan membawa rahmat kepada penduduk sekitarnya kerana mereka dapat bertukar-tukar barangan seperti gandum dan beras untuk menampung keperluan hidup yang terpencil jauh di tengah lautan.

Sebagai tukaran, mereka menyediakan madu, minyak dan daging kepada jemaah haji dari benua Afrika itu.

23.10.05

Jejak Rasul 11: Uthmaniyah terus kekalkan monumen silam

Oleh Hasliza HassanHingga ke hari ini semuanya hampir dalam keadaan asal, seperti sebelum kehadiran tentera Uthmaniyah

NICOSIA dipanggil juga dengan Lefkosa, nama yang dikenali sejak penghujung kurun ke-12, apabila Cyprus menjadi milik Knights Templar yang membeli pulau itu daripada Richard the Lion Heart.

Pengaruh Byzantine di Cyprus berakhir pada 1191, apabila raja England, Richard, merampas pulau itu dalam perjalanannya ke Jerusalem dalam misi Perang Salib ketiga disebabkan layanan buruk penguasa Byzantine ketika armadanya singgah di sana.

Sebelum kehadiran orang Turki Uthmmaniyah pada 1570, sejarah Cyprus sudah bermula ribuan tahun lebih awal dari zaman Hittites, Assyrian hingga ke zaman Venetian.

Catatan sejarah menyatakan Lefkosa suatu masa dulu dibina begitu indah sekali dengan istana dan taman-taman oleh raja dan Ratu Lusignan.

Apabila Venetian mengambil alih pulau ini dari Ratu Cornaro sejak 1489, kebimbangan terhadap ancaman kerajaan Uthmaniyah semakin dirasai di sini.

Gereja dan istana indah yang dibina ketika era Lusignan diruntuhkan, batunya dijadikan bahan binaan kota pertahanan Venetian.

Namun ketika kota dibina dan diperkukuhkan bagi melindungi istana raja, rakyat jelata terus ditindas dan diperhambakan.

Khabar mengenai Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang sedang sibuk meluaskan empayarnya sejak tahun 1520 hingga 1566 di wilayah Eropah cukup menggerunkan Raja Venetian di Cyprus.

Kebimbangan Raja Venetian menjadi kenyataan ketika Sultan Selim II bertakhta, menggantikan Sultan Sulaiman Al-Qanuni.

Tahun 1570 menyaksikan 80 ribu tentera Selim II mendarat di pantai Cyprus bagaimanapun penguasaan Uthmaniyah tidak memaksa penduduk asalnya menukar kepercayaan mereka, sebaliknya mereka bebas meneruskan tradisi yang diwarisi.

Pemerintah Uthmaniyah juga tidak memusnahkan monumen tinggalan silam seperti yang dilakukan Raja Venetian sebelumnya.Hingga ke hari ini semuanya hampir dalam keadaan asal, seperti sebelum kehadiran pasukan tentera Uthmaniyah.

Diriwayatkan juga ketika zaman Khalifah Uthman Affan, armada tentera Islam bergerak dari Mesir dan Syria menuju Cyprus pada tahun 28 hijrah.

Armada Mesir dipimpin Abdullah bin Quais al-Jazim memasuki daerah selatan dari Larnaka manakala armada Syria diketuai Abdullah bin Sad menyerang kawasan utara dan timur pulau Cyprus.

Bersama kumpulan itu ialah Ummu Haram binti Milhan yang dipercayai bersama pasukan dari Mesir yang tiba bersama rombongan sahabat dan tabiin untuk menyebarkan Islam di pulau Cyprus ketika itu dikuasai Byzantine.

Walaupun beliau seorang wanita, Ummu Haram berhasrat untuk turut berjihad dan mati syahid. Nabi Muhammad pernah mendoakannya agar impiannya itu menjadi kenyataan.

Ketika ekspedisi jihad di Larnaka berlangsung, Ummu Haram jatuh dari kudanya dan menemui ajal, lalu dimakamkan di itu dan sebuah masjid dibangunkan bagi mengingati semangat perjuangan seorang wanita yang diberkati dengan doa seorang nabi.

Cyprus turut dijajah British dan sepanjang 1950-an, wujud gerakan kemerdekaan yang diperjuang etnik Greek bermatlamatkan penyatuan dengan Greece tetapi ditentang etnik Turki.

Pada 16 Ogos 1960, republik Cyprus yang merdeka diisytiharkan melihatkan seorang Archbishop Greek dilantik sebagai presidennya manakala naib presiden seorang berketurunan Turki.

Seperti retak menanti belah, selepas tiga tahun yang aman objektif asas kemerdekaan Cyprus yang diperjuangkan etnik Greek untuk penyatuan dengan Greece kedengaran semula.

Sejak 1963, masyarakat Turki Cyprus menyaksikan tahun-tahun penuh pergolakan akibat tindakan radikal orang Greek dalam usaha menyingkirkan etnik Turki dari pulau itu.

Pada 20 Julai 1974, pertumpahan darah di pulau rebutan ini dihentikan selepas sedekad berleluasa dan tentera kerajaan Turki memasuki bandar-bandar utamanya di utara menyebabkan pulau itu terbelah dua berdasarkan etnik.

Hubungan rapat antara Cyprus utara dengan Turki berterusan apabila mereka berjaya membentuk negara kedua di pulau itu, kerajaan baru yang merdeka tanggal 15 November 1983 dengan nama Turkish Republic of Northern Cyprus.

Selepas 22 tahun merdeka, Cyprus utara masih berjuang untuk pengiktirafan antarabangsa, namun di kalangan dunia Islam mereka sentiasa diiktiraf saudara seagama.[BH]

Cara mengeja cik, cek, che’


EJAAN perkataan cik, ca-ya-qaf iaitu kata panggilan kepada orang yang dimuliakan termasuk encik dan cikgu. Cik kata Melayu jati. Bunyi glotalnya dilambangkan dengan huruf qaf seperti perkataan budak, naik, pokok dan duduk, masing-masing dieja ba-wau-dal-qaf, nun-alif-hamzah-ya-qaf, pa-wau-kaf-way-qaf dan dal-wau-dal-wau-qaf.

Dalam ejaan jawi lama (Ejaan Jawi Za’ba) menggunakan huruf qaf untuk budak dan duduk, kaf untuk naik dan hamzah untuk pokok. Dalam ejaan jawi baru, lambang hentian glotis ialah qaf saja.

Sebaliknya, kata serapan Inggeris seperti cek, hentian glotisnya dilambangkan dengan huruf kaf. Ejaan cek ialah ca-ya-kaf seperti ejaan perkataan teks, ekspo, doktor, klinik dan kompleks yang dieja ta-ya-kaf-sin, alif-ya-kaf-sin-pa-wau, dal-wau-kaf-ta-wau-ra, kaf-lam-ya-nun-ya-kaf, dan kaf-wau-mim-pa-lam-ya-kaf-sin.

Che’ ialah nama khas yang banyak digunakan dalam masyarakat Melayu, dan nama khas itu tidak mengira jantina. Sebagai kata nama khas, ia dieja berbeza daripada dua bentuk perkataan di atas, iaitu dengan menggunakan huruf hamzah, ca-ya-hamzah. Kaedah ini berlainan dengan penetapan kaedah mengeja kata serapan daripada bahasa Inggeris (kaf) dan kata jati Melayu (qaf).

Perkataan lain yang membenarkan pengejaannya menggunakan huruf hamzah ialah panggilan hormat kepada orang yang menerima bintang kehormatan ‘Datuk’ dengan ejaan dal-alif-ta-wau-hamzah. Perkataan datuk pangkat dalam keluarga dieja sebagai kata umum, dal-alif-ta-wau-qaf – datuk.

Kesimpulannya ada tiga bentuk ejaan yang jelas di antara sebutan yang hampir serupa: cik, cek dan che’ masing-masing menggunakan lambang huruf qaf, huruf kaf dan huruf hamzah.

Kaedah ini tidak membabitkan ejaan kata serapan dari bahasa Arab. Kata serapan itu dieja mengikut kata asalnya yang menggunakan huruf-huruf qaf, kaf dan hamzah.

Misalnya, perkataan hak dan takdir dieja menggunakan huruf qaf: ha-qaf /hak/ dan ta-qaf-dal-ya-ra [tak.dir]. Perkataan syak dan takbir dieja syin-kaf /syak/ dan ta-kaf-ba-ya-ra [tak.bir]. Perkataan wuduk dan isyak dieja wau-dhad-wau-hamzah [wu.duk], ain-syin-alif-hamzah [i.syak].

Bolehkah anda bezakan

di antara ejaan berikut:

1. kaf-ra-ya-ta-ya-qaf (bahasa Melayu) - kaf-ra-ya-ta-ya-kaf (kata serapan Inggeris)

2. mim-nun-alif-pa-qaf (bahasa Melayu) - mim-na-alif-fa-qaf (kata serapan Arab)

3. ta-ra-ya-qaf (bahasa Melayu) - ta-ra-ya-kaf (kata serapan Inggeris) - tho-ra-ya-qaf (kata serapan bahasa Arab).
[BH]

22.10.05

Jejak Rasul: Pelabuhan purba Adulis pernah jadi pintu masuk utama ke benua Afrika

Oleh Jami’ah Shukri


MASYARAKAT Islam Zula di Eritrea, meskipun ketinggalan dari segi kemodenan, namun 2,000 penduduknya tabah menjalani kehidupan serba kekurangan. Apa yang lebih penting, Zula pernah menjadi laluan hijrah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Laluan bersejarah itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati masyarakat Islam di sini. Misalnya, dari segi pengorbanan dan perjuangan menghadapi cabaran fitnah sehingga mereka terpaksa berhijrah ke Habsyah.

Peninggalan daripada penghijrahan itu masih kekal hingga hari ini. Contohnya, perigi yang dibina oleh empayar Uthmaniyyah ratusan tahun dulu, turut mewarnai lembaran sejarah Kampung Zula. Ia masih digunakan sehingga hari ini sebagai sumber kehidupan masyarakat Zula.

Menurut mereka air telaga ini belum pernah kering sejak digali meskipun kemarau panjang melanda Eritrea.

Pada kurun ke-19, keharmonian penduduk Zula terganggu akibat pertempuran di antara puak Tigre yang diketuai Dejaz Nagasyh dan Raja Tewodros II dari Ethiopia.

Dejaz menuntut Tewodros II menyerahkan Zula kepada Perancis, namun dia tidak mampu berhadapan dengan kekuatan raja dari Ethiopia itu dan tewas dalam pertempuran. Akibat kekalahan itu Perancis hilang minatnya untuk bertapak di Zula.

Penduduk Zula tidak pernah berputus asa, mereka terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan walaupun dalam serba kekurangan. Mereka sanggup melakukan apa saja pekerjaa yang boleh memberi rezeki halal.

Rata-rata masyarakat Zula menjalani kehidupan seperti ini tanpa mengadu kesusahan mereka kepada sesiapa. Bagi mereka kesenangan dan kemewahan hanya bersifat maknawi yang sukar diterjemahkan dalam bentuk zahir.

Kesederhanaan hidup mempamerkan kecekalan dan ketabahan hati mereka menghadapi apa juga cabaran yang bakal ditempuhi. Begitulah perasaan masyarakat Zula, yang jarang menyimpan cita-cita untuk menikmati kesenangan.

Justeru, kemiskinan tidak menjadi agenda utama mereka, kerana sebaik-baik kekayaan ialah orang yang kaya jiwanya.

Dalam siri Jejak Rasul 11 petang ini, turut dipaparkan pelabuhan purba Adulis.

Menurut sejarah, kaum Rashaida adalah masyarakat Badwi yang terakhir berhijrah ke sini melalui Sudan selepas mengalami kekalahan dalam pertempuran antara kaum di tanah Arab.

Pelabuhan ini diasaskan oleh Raja Yunani Patoleomy Philadolpy, pada kurun ketiga sebelum masihi. Dia menjadikan tempat ini sebagai pusat perdagangan dan markas ketenteraan. Sebahagian ahli sejarah Eritrea berpendapat masyarakat Arab adalah bangsa pertama mengguna pelabuhan ini.

Pantai yang sunyi sepi ini suatu masa dulu sibuk dengan aktiviti perdagangan dan pernah disebut oleh ulama tafsir terkenal Thabari Adulis atau Aduliyah. Ia menjadi tumpuan peniaga Quraisy sebelum kedatangan Islam.

Malah, tempat ini pernah menjadi pintu masuk utama ke benua Afrika melalui pantai timurnya Pelabuhan Adulis. Ketika Musa al-Asyari melarikan diri daripada kekejaman kaum jahiliah di Makkah, beliau ke Yemen masuk ke Habsyah melalui Pelabuhan Adulis.

Sebelum Abu Musa al-Asyari mendarat di sini, kumpulan hijrah kedua yang diketuai oleh Jaafar bin Abu Thalib terlebih dulu tiba di Pelabuhan Adulis. Mereka bertemu di sini mengatur langkah ke Debarwa untuk menghadap Najasyi yang adil. [BH]

Jejak Rasul 11: Massawa pusat ketamadunan

Pelabuhan paling lama di Laut Merah sebelum kedatangan Islam

MASSAWA, pelabuhan terkenal Eritrea, menyimpan sejarah suka duka Massawa sebelum dan selepas kedatangan Islam. Ia bagaikan air mengalir ke bumi menyuburkan tanah dan memberi manfaat kepada rakyatnya.

Pelabuhan ini terletak kira-kira 120 kilometer dari Asmara. Dengan kedudukannya di sebelah pantai timur Afrika, ia turut digelar Pearl of The Red Sea atau Mutiara Laut Merah.

Ia dikatakan pelabuhan terbesar dan paling selamat di Eritrea, namun untuk sampai ke sana terpaksa melalui lereng bukit yang berbahaya.

Siri Jejak Rasul 11 di TV3, petang ini, membawa penonton menyusuri pelabuhan yang penuh dengan pelbagai pengaruh, namun tetap segar dan harum dengan cahaya Islam.

Massawa dikatakan tidak seperti pelabuhan lain di Afrika yang dijadikan tempat perdagangan hamba abdi. Pelabuhan ini dilihat sebagai laluan penyebaran agama, hijrah dan tamadun.

Kegemilangannya terserlah setelah menjadi tempat pertembungan budaya dan bangsa terutama Arab dan Eropah sejak 300 tahun dulu.

Jika Asmara terkenal sebagai bandar raya Itali, Batsa di Massawa pula tersohor sebagai pekan Turki-Mesir.

Batsa pernah berada di bawah dua kekuasaan iaitu Turki ketika pemerintahan Sultan Salim 1 pada kurun ke-16 sebelum berpindah tangan ke Mesir pada kurun ke-19.

Sultan Salim 1 pernah menghantar armadanya untuk menawan Massawa dan menjadikan Batsa sebagai penempatan sementara mereka.

Dalam tempoh 300 tahun empayar Uthmaniyyah bertapak di sini, Massawa muncul sebagai pelabuhan utama perdagangan antarabangsa.

Massawa yang menjadi pintu utama ke Pulau Dahlak, sekali lagi muncul sebagai kota metropolitan ketika berada di bawah kekuasaan British pada 1950-an.

Sebelum kedatangan Islam, ia adalah pelabuhan yang paling lama di Laut Merah. Ia bagaikan tempat pertemuan bangsa dan budaya,

Ramai bangsa Arab yang berpindah ke sini sebelum hijrah pertama Nabi Muhammad SAW. Orang Arab yang terkenal dengan bangsa yang suka berniaga menjadikan Massawa sebagai pangkalan perniagaan mereka.

Sejarah turut mencatatkan rombongan hijrah umat Islam pertama dari Makkah ke Habsyah yang diketuai Uthman bin Affan dan disertai isterinya, Ruqaiyyah, anak Rasulullah SAW singgah di pantai Massawa. Perkara pertama yang mereka lakukan di situ ialah menunaikan solat dua rakaat dan lokasi tempat mereka bersolat itu masih boleh dilihat hari ini di dalam kawasan pelabuhan. [BH]

20.10.05

Jejak Rasul 11: Habsyah negara pertama hijrah sebelum Madinah

Oleh Jami’ah Shukri

ETHIOPIA negara tertua yang tidak pernah dijajah dalam sejarah di benua Afrika. Kemakmuran negara ini menggambarkan keadilan pemerintah silamnya.

Ia pernah diperintah oleh raja yang bergelar Najasyi dan kerajaan ketika itu menjangkau hingga ke Sudan, sebahagian dari Mesir dan Somalia itulah Habsyah.

Selain dikenali sebagai Habsyah di kalangan bangsa Arab, ia dikenali sebagai Abisinia sehingga kurun ke-20. Hari ini, Ethiopia merujuk kepada kedua-dua nama itu. Ethiopia muncul sebagai negara pertama hijrah umat Islam Makkah sebelum berpindah ke Madinah. [BH]

Keadilan raja dan keharmonian penduduknya menarik perhatian Rasulullah SAW sehingga Baginda memerintah sahabatnya berhijrah ke sana buat sementara waktu.

Hubungan Ethiopia dengan tanah Arab wujud sejak zaman Nabi Sulaiman dan negeri itu juga pernah berada di bawah pemerintahan Ratu Balkis, iaitu pemerintah kerajaan Saba’. Selepas kelahiran Nabi Muhammad hubungan kedua-dua negara ini semakin rapat melalui peristiwa hijrah.

Penindasan yang dideritai oleh umat Islam di Makkah menyebabkan Rasulullah diwahyukan agar mereka berhijrah ke Habsyah.

Habsyah dipilih kerana rajanya adil. Mereka bergelar Najasyi dalam bahasa Tigrinya, raja. Selain itu, kisah Najasyi diketahui oleh Rasulullah menerusi rombongan perniagaan mereka yang menyeberang Laut Merah ke tanah Arab.

Rombongan Hijrah yang pertama ialah seramai 11 lelaki dan empat wanita, antaranya Uthman bin Affan, isterinya Ruqaiyyah binti Rasulullah, Abdul Rahman bin Auf dan beberapa sahabat lain. Rombongan itu disambut baik Najasy yang menganggap mereka sebagai tetamu istimewa. Tetapi, selepas tiga bulan mereka kembali ke Makkah kerana faktor geografi di sini yang berbeza dan selepas Saidina Hamzah serta Umar al-Khattab memeluk islam.

Jika Ethiopia menyimpan jasad Najasyi, negara jirannya, Eritrea berbangga dengan lokasi pertama sahabat Rasulullah menjejaki kaki mereka. Di sanalah bermulanya segala episod sejarah hijrah dan perjuangan mereka. Negara yang sinonim dengan pergolakan, rakyatnya pula sudah biasa mengharungi peperangan selama 30 tahun.

Eritrea di Afrika Timur Laut baru mengecapi kenikmatan kemerdekaan dari Ethiopia, pada 1993. Negara ini mendapat nama daripada perkataan Yunani yang bermaksud Semenanjung. Sebahagian ahli sejarah Afrika mengatakan kalimah itu berasal daripada bahasa Arab ‘irt’ yang bermakna api yang bernyala kemerah-merahan. Orang Yunani menambahkan sebutan ‘ea’ di hadapan perkataan irt sebagai rujukan kepada bangsa mereka. Akhirnya negara ini dipanggil Eritrea.

Sebagai negara pertama menjadi lokasi hijrah, Eritrea agak istimewa berbanding negara Afrika lain. Seperti diketahui bahawa Islam masuk ke Eritrea melalui hijrah sahabat. Seperti juga diketahui bahawa Nabi cuba menjalankan dakwah di Makkah, tetapi ditentang oleh Musyrikin Quraisy. Malah, hanya sedikit kalangan mereka yang beriman dengannya. Mereka yang memeluk Islam berhadapan dengan kesukaran dan seksaan.

Selepas Nabi melihat segala bentuk seksaan yang dilakukan kaum Musyrikin ke atas mereka, lalu Baginda bersabda: “Bagaimana jika kamu berhijrah?”

Lalu sahabat bertanya: “Ke mana ya Rasulullah?” Baginda menjawab: “Pergilah ke bumi Habsyah. Sesungguhnya rajanya tidak pernah menzalimi seseorang dan ia adalah bumi kebenaran.”

Selepas itu, sahabat pun berhijrah ke Habsyah secara rahsia. Mereka berhijrah melalui jalan laut dan mendarat di bumi Eritrea. Habsyah dan Eritrea adalah negeri yang sama kerana dulu semuanya dikenali sebagai Habsyah.

19.10.05

Ensiklopedia Nusantara: Tabligh al-Amanat pencatat polemik tarikat di Minangkabau

Bersama Wan Mohd Saghir Abdullah

PERTIKAIAN pendapat atau khilafiah dalam beberapa persoalan keIslaman memang banyak berlaku di Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Contohnya, mengenai Tarikat Naqsyabandiyah yang menggemparkan seluruh dunia Melayu kerana penolakan oleh seorang ulama, Syeikh Ahmad Khatib Abdul Latif al-Minankabawi di Makkah. Syeikh Ahmad Khatib dibantah keras oleh ulama besar yang berasal Minangkabau juga iaitu Syeikh Muhammad Sa'ad Mungka al-Minankabawi yang berasal dari Mungkar Tua, Minangkabau.

Artikel ini tidak membicarakan perkara itu, tetapi karya berjudul Tabligh al-Amanat fi Izalah al-Munkarat wa asy-Syubuhat yang disusun oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuli. Ia selesai ditulis pada 19 Jamadilakhir 1373 bersamaan 23 Januari 1954. Dicetak oleh Mathba'ah Nusantara, Bukit Tinggi, 1373 hijrah/1954.

Kandungannya membantah buku Tarikat Naqsyabandiyah berjudul Risalah Mutiara, jilid keenam, karangan Dr Syeikh Jalaluddin.

Catatan persoalan pelbagai segi diulas sebagai berikut.

Tuan Syeikh Sulaiman ar-Rasuli menyusun Tabligh al-Amanat berdasarkan keputusan Persidangan Dewan Tarikat Parti Islam Perti pada 16 hingga 18 Februari 1954 yang menyerahkan kepercayaan kepadanya untuk membantah beberapa karangan Dr Syeikh Jalaluddin, iaitu Ketua PPTI (Persatuan Pembela Tarikat Islam).

Selanjutnya sebelum Tabligh al-Amanat diterbit atau disebarluaskan pada 13 Jamadilakhir 1373, ia dipersetujui oleh 34 ulama dalam Parti Islam Perti. Selanjutnya pada 19 Jamadilakhir 1373 bersamaan 23 Januari 1954 diperkukuhkan lagi.

Di antara kalimat dalam Tablighul Amanat, petikan muka 42-43 adalah seperti berikut “... sedari dulu bahawa yang mempertahankan Tarikat Naqsyabandi di Sumatera Tengah ini dan di Minangkabau, khususnya dengan lisan dan tulisannya ialah dua ‘ulama’ besar yang masyhur. Pertama, Syeikh Muhammad Sa'ad, Munkar, Payakumbuh.

Dipertahankannya dengan lisannya sendiri ketika pertemuan besar di Masjid Bonjol Alam Ampat Angkat pada Jamadilakhir 1334.

Pertemuan itu dihadiri Syeikh Muhammad Jamil Jambek dan Abdul Karim Amrullah. Turut hadir Syeikh Sulaiman ar-Rasuli dan 'ulama' lainnya.

Di samping itu, dipertahankannya dengan tulisannya dengan mengarang Risalah Tanbih al-'Awam dan Irgham Unuf al-Muta'annitin, kedua-dua risalah itu masih ada pada tangan kami.

Kedua, Syeikh Sulaiman ar-Rasuli, pengarang Tabligh al-Amanat yang dibicarakan sekarang. Beliau yang mempertahankan Tarikat Naqsyabandi dalam perdebatan dengan Tuan Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syeikh Muhammad Jamil Jambek dan kawannya yang lain.

Perdebatan itu berlaku di Masjid Jamik Pasir Ampat Angkat, yang dihadiri ribuan orang pada Isnin, 10 Muharam 1342.

Beliau juga mengarang Risalah al-Aqwal al-Wasithah fi az-Zikri wa ar-Rabithah yang masih ada sekarang ini sebagai mempertahankan Tarikat Naqsyabandi.

Begitulah petikan tulisan Yunus Yahya, Bukit Tinggi, 30 Ramadan 1373 yang dilampirkan dalam Tabligh al-Amanat.[BH]

Jejak Rasul 11 : Tentera Uthmaniyah ambil setahun takluki Cyprus Utara

Oleh Hasliza Hassan

FAMAGUSTA atau Gazimagusa adalah kota pelabuhan Cyprus Utara di timur Lefkosa yang disinggahi pelbagai tamadun bangsa sepanjang sejarah kewujudannya. Ia juga menjadi pelabuhan sibuk pada zaman Venetian hingga hari ini.

Republik Turki Cyprus Utara merdeka pada 1983, namun hanya Turki satu-satunya negara yang mengiktirafnya sebagai entiti berdaulat.

Hubungan sejarah antara Turki dan Cyprus Utara begitu ketara dan berterusan hingga sekarang dipaparkan melalui episod ke-14 siri Jejak Rasul 11 yang menemui penonton TV3 setiap petang sepanjang Ramadan ini.

Ketika bahtera perang Uthmaniyah melabuhkan sauh di perairan Cyprus pada 1570, anggota tentera Uthmaniyah seramai 80,000 orang sudah bersedia untuk gugur sebagai syuhada dan ternyata kemenangan berpihak kepada mereka.

Sekalipun, kota dan kubu dibina bagi melindungi Gazimagusa daripada kemaraan tentera Sultan Selim II, ia tidak bertahan selamanya apabila tentera Uthmaniyah menduduki kota itu pada 1571.

Ketika zaman Khalifah Uthman Al Affan dan Harun Ar Rasyid, tentera Islam pernah berjaya menawan pulau itu pada 648 dan 791, tetapi berjaya dirampas semula oleh Byzantine.

Sebelum Byzantine kehilangan ibu kotanya Constantinople kepada Uthmaniyah, kuasa Rom timur itu lebih awal dikalahkan di Cyprus oleh Raja England dan sejak itu Byzantine tidak pernah berjaya merampas semula pulau Cyprus.

Pasukan perang Uthmaniyah tiba di pulau itu pada zaman pendudukan Venetian. Untuk menewaskan pertahanan Venetian di Gazimagusa bukanlah tugas mudah walaupun tentera Uthmaniyah mempamerkan keberanian serta daya juang yang tinggi.

Nama pahlawan Turki Uthmaniyah, Cambulat Bey begitu masyhur di kota pelabuhan itu kerana keberanian beliau menunggang kuda dengan laju, merempuh dan berjaya membuka pintu kota yang disekat roda besar dipenuhi mata pisau serta pedang.

Sebenarnya, sebelum kehadiran tentera Uthmaniyah, Raja Venetian sudah lama bersiap sedia kerana bimbang mendengar kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang begitu agresif menggerakkan tenteranya ke Eropah hingga Hungary.

Gereja dan bangunan indah yang dibina pada zaman Lusignan dirobohkan manakala batu batan digunakan untuk membina kota pertahanan.

Oleh itu, apabila berita kemangkatan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang tiba, Raja Venetian menarik nafas lega.

Bagaimanapun, serangan tidak berlaku pada zaman Sultan Sulaiman, tetapi penggantinya Sultan Selim II meneruskan misi itu hingga berjaya menguasai pulau Cyprus sepenuhnya sekali gus menamatkan pengaruh Venetian.

Sekalipun, Turki tiba ke pulau ini sebagai kuasa tentera, mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai pentadbir dengan baik. Masyarakat tempatan tidak dipaksa menukar kepercayaan asal, sebalik mereka diberi pilihan dan kebebasan.

Sejarah Cyprus turut menceritakan mengenai St Barnabas yang berbangsa Yahudi dan bersama St Paul, beliau menyebarkan agama Masihi di pulau pada zaman pemerintahan Raja Lusignan.

Apabila rajanya yang terakhir, King James mangkat, permaisuri Ratu Conoro menyerahkan pulau yang diwarisi sejak lebih 200 tahun kepada Venetian.

Sejak itu, Venetian menjadi penguasa yang menindas rakyat dengan cukai membebankan sehinggalah tentera Uthmaniyah mengepung Gazimagusa beberapa bulan lamanya dan menyebabkan tentera Vanetian menyerah kalah pada 1571.[BH]

FAKTA NOMBOR
80,000 - Tentera Uthmaniyah serang Cyprus

Jejak Rasul 11: Uthmaniyah letak asas perkembangan Islam di Cyprus

Oleh Hasliza Hassan

TENTERA Uthmaniyah digeruni kerana semangat jihad menjulang panji Islam. Mereka mempunyai kemampuan tempur yang tinggi, perancangan bijak dan kelengkapan terbaik yang membawa kemenangan kepada Turki dalam usaha meluaskan empayarnya.

Muhammad Al-Fatih adalah sultan Uthamaniyah pertama merintis kemenangan dalam pertempuran di laut apabila baginda mengerahkan armada dengan kekuatan 180 kapal perang dari Gallipoli menuju Laut Aegean pada 1456.

Sejarah Cyprus dan Turki bermula sejak 1570 dan pendaratan tentera Turki di pantai pulau itu pada 20 Julai 1974 adalah satu rahmat bagi lebih 200,000 rakyat Cyprus Utara berketurunan Turki.

Etnik Greek, Greek Cypriot melancarkan kempen Enosis yang menyaksikan gerakan penghapusan etnik bagi mewujudkan sebuah negara Cyprus yang bersatu dengan Greece.

Kedatangan tentera Turki ibarat doa yang dimakbulkan Tuhan kerana kesengsaraan selama sedekad dirasakan etnik Turki, akhirnya selesai dengan campur tangan kerajaan itu. Sekali gus memisahkan Cyprus kepada dua entiti, utara dan selatan.

Girne Kapisi atau Kyrenia Gate menyaksikan seribu satu detik peristiwa sehingga terbentuk negara republik yang muda, kerajaan merdeka Republik Turki Cyprus Utara tanggal 15 November 1983.

Kisah lama berpalit darah dan air mata empat dekad lalu masih segar dalam ingatan warganya yang menyaksikan ribuan etnik Greek menyeberangi sempadan ke Cyprus Selatan selepas pulau itu dibahagi dua.

Tindakan sama dibuat etnik Turki yang berhijrah ke utara untuk memulakan kehidupan baru lebih aman.

Hari ini negara kecil yang terpinggir itu berusaha mendapat pengiktirafan dunia dan pada masa sama berhasrat untuk turut menyertai blok ekonomi Eropah.

Sejak kurun keenam dan ketujuh hijrah, tasawuf mengambil tempat dalam kehidupan umat Islam hingga menjadi falsafah hidup yang diamalkan secara individu pada mulanya dan perlahan-lahan berkembang sebagai organisasi di serata dunia Islam.

Jika di Libya dan Afrika Utara kelompok tarikat muncul sebagai kumpulan pejuang menentang penjajahan Eropah, di Cyprus pula tarikat Maulawiyah menyumbang kepada pembangunan sosial dan kebajikan masyarakatnya.

Generasi tua Cyprus masih mengingati detik bersejarah sekitar tahun 50-an ketika penduduk pulau itu mengangkat senjata cuba mengusir penjajah British.

Oleh itu, keamanan hari ini mahal nilainya bagi generasi baru Cyprus Utara kerana walaupun konflik 11 tahun antara etnik Turki dan Greek berakhir, hubungan antara dua wilayah yang berkongsi pulau Cyprus masih terasa tegangnya.

Sebagai negara republik demokratik yang sekular, majoriti penduduk Cyprus Utara adalah Muslim, hasil sejarah, budaya dan bahasa yang dikongsi bersama masyarakat tanah besar Turki.

Sejarah kehadiran tentera Uthmaniyah memasuki Lefkosa pada 1570 menamatkan zaman penindasan rakyat oleh Venetian akan terus dikenang. Begitu juga pemberontakan orang Greek terhadap kerajaan walaupun ia tidak seburuk konflik etnik 1963 lalu.

Peninggalan kesan sejarah di pulau Cyprus Utara ternyata membawa peringatan dan pengajaran agar kejadian lalu dikenang bagi mengelak kesilapan daripada berulang.[BH]

Sejarah Bani Israel kejam dan keji

Oleh: DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

SYED Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: ''Peristiwa-peristiwa ini berlaku pada masa mutaakhir, iaitu beberapa generasi selepas zaman

Nabi Musa a.s. tetapi di sini, ayat ini menyegerakan sebutan peristiwa kehinaan, kepapaan dan kemurkaan Allah itu kerana adanya kesesuaian dengan sikap mereka yang menuntut kacang `adas (dal), bawang besar, bawang putih dan mentimun, yakni sikap itu sesuai dengan perkataan Musa kepada mereka: "Jika begitu kembalilah sahaja ke negeri Mesir!" Ini kerana perkataan tersebut boleh membuat mereka terkenang kepada keadaan hidup mereka yang hina dina di negeri Mesir, terkenang kepada peristiwa mereka diselamatkan Allah daripada hidup yang hina dina itu, terkenang kepada keinginan dan kesukaan kepada makanan-makanan yang biasa dinikmati di negeri Mesir di mana mereka hidup hina.''

DAN (KENANGKANLAH) KETIKA KAMU BERKATA: "WAHAI MUSA, KAMI TIDAK SABAR (SUDAH JEMU) DENGAN MAKANAN YANG SEMACAM SAHAJA; MAKA POHONKANLAH KEPADA TUHANMU UNTUK KAMI, SUPAYA DIKELUARKAN BAGI KAMI SEBAHAGIAN DARIPADA APA YANG TUMBUH DI BUMI; IAITU; SAYUR-SAYURANNYA, DAN MENTIMUNNYA, DAN BAWANG PUTIHNYA, DAN ADAS (KACANG DALNYA), SERTA BAWANG MERAHNYA." NABI MUSA MENJAWAB: "ADAKAH KAMU MAHU MENUKAR SESUATU YANG KURANG BAIK DENGAN MENINGGALKAN YANG LEBIH BAIK? TURUNLAH KAMU KE BANDAR KERANA DI SANA KAMU BOLEH DAPATI APA YANG KAMU MINTA ITU." DAN MEREKA DITIMPAKAN DENGAN KEHINAAN DAN KEPAPAAN, DAN SUDAH SEPATUTNYA MEREKA MENDAPAT KEMURKAAN DARIPADA ALLAH. YANG DEMIKIAN ITU IALAH DISEBABKAN MEREKA KUFUR (MENGINGKARI) AYAT-AYAT ALLAH (PERINTAH-PERINTAH DAN MUKJIZAT-MUKJIZAT YANG MEMBUKTIKAN KEBESARANNYA); DAN MEREKA PULA MEMBUNUH NABI-NABI DENGAN TIDAK ADA ALASAN YANG BENAR. YANG DEMIKIAN ITU IALAH DISEBABKAN MEREKA MENDERHAKA DAN MEREKA PULA SENTIASA MENCEROBOH. (Surah al-Baqarah ayat 61)

Firman Allah Taala 'Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: "Wahai Musa', iaitu ketika kamu berada di padang pasir dalam kesukaran tetapi dikurniakan makanan al-manna dan as-salwa.

'Kami tidak sabar (sudah jemu) dengan makanan yang semacam sahaja', seperti yang direzekikan Allah itu sahaja. As-Syaukani di dalam tafsirnya, Fath al-Qadir berkata: "Dikehendaki dengan makanan yang satu ialah al-Manna dan as-Salwa. Kedua-duanya adalah sejenis makanan. Dan dikatakan berulang-ulang, kedua-duanya setiap hari tanpa ada makanan lain.''

Al-Imam al-Maraghi dalam tafsirnya berkata: ''Sabar ialah menahan jiwa dan menahannya daripada sesuatu. Di sini fahamlah kita bahawa hakikat sabar amat terpuji dan ia sesungguhnya menjadikan seseorang hamba benar-benar layak mendapat kurniaan Allah. Betapa besarnya sabar ini sehingga ramai ulama menulis berkaitan dengan sabar. Di antaranya, al-Imam al-Khusyairi dalam kitabnya, Risalah al-Khusyairiyah menyebut takrif sabar secara panjang lebar mengikut pengertian ulama, di antaranya:

* Ibn `Ataillah as-Sakandari: ''Sabar ialah berhenti bersama bala dengan adab yang baik.''

* `Amru bin Uthman: ''Sabar ialah thabat bersama Allah dan sanggup menerima sebarang bala-Nya dengan penuh penerimaan.''

* Ibrahim al-Khawwas: ''Sabar ialah thabat di atas segala hukum Kitab dan sunah.''

* Yahya bin Muaz ar-Razi: ''Sabar ialah orang yang cintanya lebih kuat daripada sabar orang yang zuhud.''

* Zu an-Nun al-Misri: ''Sabar ialah meminta tolong kepada Allah Taala.''

* Abu Muhammad Ahmad al-Jariri: ''Sabar ialah tidak memisahkan antara keadaan nikmat dengan ujian serta tenangnya jiwa.''

* Zu an-Nun al-Misri juga berkata: ''Sabar ialah menjauhkan daripada segala kesalahan, tenang ketika menghadapi kesukaran dan menzahirkan kekayaan sekalipun ditimpa bencana dan kefakiran.''

Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsirnya, al-Manar berkata: ''Sesungguhnya diibaratkan permohonan mereka dengan huruf 'nafi' ( lan ) yang datang untuk mencabut perbuatan pada masa akan datang beserta ta'kidnya (penguat), maka seolah-olah mereka berkata: Ini melambangkan betapa ingkarnya mereka.

'Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada tumbuhan di bumi; Ini kerana kami mahu makanan-makanan yang lain dan kami merasa bosan dengan makanan yang sama'.

'Daripada sayur-sayurannya', seperti na'na', kurfus dan karas. Di dalam al-Kasyaf disebut, iaitu segala yang ditumbuhkan daripada sayur-sayuran hijau. 'Dan mentimunnya', daripada sejenis mentimun, 'Dan bawang putihnya dan adas (kacang dalnya), serta bawang merahnya'. Jenis makanan yang makruf dan dikenali.

'Nabi Musa menjawab: "Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik?' Persoalan dalam bentuk mengingkari daripada Musa kepada kaumnya, lantas 'Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu'. Ini kerana jenis makanan dan tumbuhan tersebut banyak terdapat di sana. Kemudian Allah Taala memberi peringatan terhadap kesesatan, kedurjanaan dan sikap melampau mereka bersama akibatnya. Perkataan Mesir ditafsirkan dengan dua pendapat:

1. Nama bagi tempat yang tertentu tanpa dijelaskannya. Inilah pendapat Ibn Mas`ud, Ibn Abbas, Qatadah dan Ibn Zaid.

2. Ia adalah negeri yang bernama Mesir. Dalam qiraat Abdullah, al-Hasan, Talhah bin Masraf, dan al-A'masyh, (Misra) dibaca tanpa tanwin (baris dua). Abu Salih menyebut daripada Ibn Abbas bahawa dikehendaki Mesir itu ialah Firaun. Inilah pendapat Abu al-`Aliah, ad-Dhahhaq dan yang telah dipilih oleh al-Farra' berdasarkan hujah qiraat Abdullah. Ditanya tentangnya kepada

A'masyh, jawabnya: ''Ia adalah bumi Mesir yang dikuasai oleh Sulaiman bin Ali.''

Mufaddal ad-Dhabbi berkata: ''Dinamakan Mesir kerana ia akhir sempadan timur dan permulaan sempadan barat. Maka jadilah ia sebagai had atau batasan antara kedua-duanya. Iaitu zahir ayat ini, bahawa Allah mengizinkan mereka memasuki Mesir dan dikatakan perkara ini untuk melemahkan kerana mereka dalam kesesatan di padang pasir.''

Ayat ini boleh diertikan bahawa makanan yang dipinta oleh mereka itu merupakan permintaan yang amat kecil, yang tidak perlu berdoa kerana makanan itu boleh didapati dengan banyaknya di mana-mana negeri. Oleh itu, masuklah mana-

mana negeri, di sana kamu boleh mendapat makanan itu. Atau boleh diertikan, jika begitu permintaan kamu, kembalilah sahaja ke negeri Mesir, di mana kamu telah dikeluarkan darinya. Kembalilah kepada kehidupan kamu yang biasa, iaitu kehidupan yang hina dina. Perkataan ini merupakan kecaman Musa a.s. terhadap mereka.

Syed Qutub berkata: ''Saya lebih cenderung kepada pendapat ini, walaupun telah ditolak oleh sesetengah mufassirin. Ia kerana ayat ini diiringi dengan kenyataan, 'Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan.'' Kemiskinan di sini ditafsirkan kepada dua makna:

1. Kefakiran dan ketidakcukupan. Inilah pendapat Abu al-`Aliah, as-Suddi, Abu `Ubaidah dan diriwayatkan daripada as-Suddi katanya: ''Ia merupakan fakir jiwa.

2. Ia bermakna rendah diri. Inilah pendapat az-Zajjaj.

Mereka ialah golongan yang membayar jizyah sebagaimana riwayat Ibn Abbas. Daripada Qatadah dan al-Hasan katanya: "Ditimpa ke atas mereka kepapaan dan kehinaan iaitu mereka terpaksa membayar jizyah dalam keadaan yang hina."

Justeru, jadilah mereka sentiasa bersama dengan bala kehinaan, kemiskinan bahkan yang lebih parah lagi ialah sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Mereka amat berhak dimurkai Allah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Daud at-Toyalisi dan Ibn Abi Hatim daripada Ibn Mas`ud katanya: "Adalah Bani Israel pada satu hari sahaja telah membunuh tiga ratus nabi, kemudian mereka menetap di pasar sayuran mereka pada lewat hari."

Ini kerana yang demikian itu disebabkan mereka kufur (mengingkari) ayat-ayat Allah (perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesaran-Nya); dan mereka pula membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dengan sebab mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan takbur, di samping mereka membunuh para rasul dengan penuh kezaliman dan permusuhan.

Imam an-Nasafi di dalam tafsirnya, Madarik at-Tanzil berkata: "Orang Yahudi membunuh ramai nabi, di antaranya Nabi Syu`aib, Zakaria dan Yahya.'' Ibn Jarir at-Tabari berkata dalam tafsirnya, Jami' al-Bayan: ''Mereka membunuh rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada mereka tanpa izin Allah dengan pembunuhan tersebut, di samping mereka mengingkari risalah mereka dan kenabiannya. Asal perkataan nabi ialah jalan, kerana beliau menunjukkan jalan yang zahir lagi nyata. Ada pendapat menyatakan perkataan nabi diambil daripada perkataan naba' yang memberi maksud perkhabaran atau berita kerana baginda mendapat perkhabaran daripada Tuhan dan menyampaikannya kepada manusia.''

Sayid Qutub berkata: ''Sejarah mana-mana bangsa tidak pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti yang dilakukan oleh sejarah Israel yang penuh dengan kekejaman, keingkaran, pencerobohan dan penindasan terhadap para pendakwah. Mereka membunuh, menyembelih dan menggergaji sebilangan nabi-nabi mereka. Itulah perbuatan paling keji yang dilakukan oleh satu umat terhadap pendakwah-pendakwah yang benar dan ikhlas. Mereka melakukan kekufuran, pencerobohan dan penderhakaan yang paling keji. Mereka melakukan pada bidang-bidang ini perbuatan-perbuatan yang tidak ada tolok bandingnya.

Sebagaimana yang disebut oleh Allah, 'Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh'. Dengan sebab derhaka dan melampau mereka terhadap segala hukum Allah.[UM]

* DR. ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI , Pensyarah Kanan Kolej Uniti, Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan.

16.10.05

Jejak Rasul 11: Uthmaniyah terus kekalkan monumen silamHingga ke hari ini semuanya hampir dalam keadaan asal, seperti sebelum kehadiran tentera Uthmaniyah

NICOSIA dipanggil juga dengan Lefkosa, nama yang dikenali sejak penghujung kurun ke-12, apabila Cyprus menjadi milik Knights Templar yang membeli pulau itu daripada Richard the Lion Heart.

Pengaruh Byzantine di Cyprus berakhir pada 1191, apabila raja England, Richard, merampas pulau itu dalam perjalanannya ke Jerusalem dalam misi Perang Salib ketiga disebabkan layanan buruk penguasa Byzantine ketika armadanya singgah di sana.

Sebelum kehadiran orang Turki Uthmmaniyah pada 1570, sejarah Cyprus sudah bermula ribuan tahun lebih awal dari zaman Hittites, Assyrian hingga ke zaman Venetian.

Catatan sejarah menyatakan Lefkosa suatu masa dulu dibina begitu indah sekali dengan istana dan taman-taman oleh raja dan Ratu Lusignan.

Apabila Venetian mengambil alih pulau ini dari Ratu Cornaro sejak 1489, kebimbangan terhadap ancaman kerajaan Uthmaniyah semakin dirasai di sini.

Gereja dan istana indah yang dibina ketika era Lusignan diruntuhkan, batunya dijadikan bahan binaan kota pertahanan Venetian.

Namun ketika kota dibina dan diperkukuhkan bagi melindungi istana raja, rakyat jelata terus ditindas dan diperhambakan.

Khabar mengenai Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang sedang sibuk meluaskan empayarnya sejak tahun 1520 hingga 1566 di wilayah Eropah cukup menggerunkan Raja Venetian di Cyprus.

Kebimbangan Raja Venetian menjadi kenyataan ketika Sultan Selim II bertakhta, menggantikan Sultan Sulaiman Al-Qanuni.

Tahun 1570 menyaksikan 80 ribu tentera Selim II mendarat di pantai Cyprus bagaimanapun penguasaan Uthmaniyah tidak memaksa penduduk asalnya menukar kepercayaan mereka, sebaliknya mereka bebas meneruskan tradisi yang diwarisi.

Pemerintah Uthmaniyah juga tidak memusnahkan monumen tinggalan silam seperti yang dilakukan Raja Venetian sebelumnya.Hingga ke hari ini semuanya hampir dalam keadaan asal, seperti sebelum kehadiran pasukan tentera Uthmaniyah.

Diriwayatkan juga ketika zaman Khalifah Uthman Affan, armada tentera Islam bergerak dari Mesir dan Syria menuju Cyprus pada tahun 28 hijrah.

Armada Mesir dipimpin Abdullah bin Quais al-Jazim memasuki daerah selatan dari Larnaka manakala armada Syria diketuai Abdullah bin Sad menyerang kawasan utara dan timur pulau Cyprus.

Bersama kumpulan itu ialah Ummu Haram binti Milhan yang dipercayai bersama pasukan dari Mesir yang tiba bersama rombongan sahabat dan tabiin untuk menyebarkan Islam di pulau Cyprus ketika itu dikuasai Byzantine.

Walaupun beliau seorang wanita, Ummu Haram berhasrat untuk turut berjihad dan mati syahid. Nabi Muhammad pernah mendoakannya agar impiannya itu menjadi kenyataan.

Ketika ekspedisi jihad di Larnaka berlangsung, Ummu Haram jatuh dari kudanya dan menemui ajal, lalu dimakamkan di itu dan sebuah masjid dibangunkan bagi mengingati semangat perjuangan seorang wanita yang diberkati dengan doa seorang nabi.

Cyprus turut dijajah British dan sepanjang 1950-an, wujud gerakan kemerdekaan yang diperjuang etnik Greek bermatlamatkan penyatuan dengan Greece tetapi ditentang etnik Turki.

Pada 16 Ogos 1960, republik Cyprus yang merdeka diisytiharkan melihatkan seorang Archbishop Greek dilantik sebagai presidennya manakala naib presiden seorang berketurunan Turki.

Seperti retak menanti belah, selepas tiga tahun yang aman objektif asas kemerdekaan Cyprus yang diperjuangkan etnik Greek untuk penyatuan dengan Greece kedengaran semula.

Sejak 1963, masyarakat Turki Cyprus menyaksikan tahun-tahun penuh pergolakan akibat tindakan radikal orang Greek dalam usaha menyingkirkan etnik Turki dari pulau itu.

Pada 20 Julai 1974, pertumpahan darah di pulau rebutan ini dihentikan selepas sedekad berleluasa dan tentera kerajaan Turki memasuki bandar-bandar utamanya di utara menyebabkan pulau itu terbelah dua berdasarkan etnik.

Hubungan rapat antara Cyprus utara dengan Turki berterusan apabila mereka berjaya membentuk negara kedua di pulau itu, kerajaan baru yang merdeka tanggal 15 November 1983 dengan nama Turkish Republic of Northern Cyprus.

Selepas 22 tahun merdeka, Cyprus utara masih berjuang untuk pengiktirafan antarabangsa, namun di kalangan dunia Islam mereka sentiasa diiktiraf saudara seagama.

[Berita Harian]

My Headlines