23.10.05

Cara mengeja cik, cek, che’


EJAAN perkataan cik, ca-ya-qaf iaitu kata panggilan kepada orang yang dimuliakan termasuk encik dan cikgu. Cik kata Melayu jati. Bunyi glotalnya dilambangkan dengan huruf qaf seperti perkataan budak, naik, pokok dan duduk, masing-masing dieja ba-wau-dal-qaf, nun-alif-hamzah-ya-qaf, pa-wau-kaf-way-qaf dan dal-wau-dal-wau-qaf.

Dalam ejaan jawi lama (Ejaan Jawi Za’ba) menggunakan huruf qaf untuk budak dan duduk, kaf untuk naik dan hamzah untuk pokok. Dalam ejaan jawi baru, lambang hentian glotis ialah qaf saja.

Sebaliknya, kata serapan Inggeris seperti cek, hentian glotisnya dilambangkan dengan huruf kaf. Ejaan cek ialah ca-ya-kaf seperti ejaan perkataan teks, ekspo, doktor, klinik dan kompleks yang dieja ta-ya-kaf-sin, alif-ya-kaf-sin-pa-wau, dal-wau-kaf-ta-wau-ra, kaf-lam-ya-nun-ya-kaf, dan kaf-wau-mim-pa-lam-ya-kaf-sin.

Che’ ialah nama khas yang banyak digunakan dalam masyarakat Melayu, dan nama khas itu tidak mengira jantina. Sebagai kata nama khas, ia dieja berbeza daripada dua bentuk perkataan di atas, iaitu dengan menggunakan huruf hamzah, ca-ya-hamzah. Kaedah ini berlainan dengan penetapan kaedah mengeja kata serapan daripada bahasa Inggeris (kaf) dan kata jati Melayu (qaf).

Perkataan lain yang membenarkan pengejaannya menggunakan huruf hamzah ialah panggilan hormat kepada orang yang menerima bintang kehormatan ‘Datuk’ dengan ejaan dal-alif-ta-wau-hamzah. Perkataan datuk pangkat dalam keluarga dieja sebagai kata umum, dal-alif-ta-wau-qaf – datuk.

Kesimpulannya ada tiga bentuk ejaan yang jelas di antara sebutan yang hampir serupa: cik, cek dan che’ masing-masing menggunakan lambang huruf qaf, huruf kaf dan huruf hamzah.

Kaedah ini tidak membabitkan ejaan kata serapan dari bahasa Arab. Kata serapan itu dieja mengikut kata asalnya yang menggunakan huruf-huruf qaf, kaf dan hamzah.

Misalnya, perkataan hak dan takdir dieja menggunakan huruf qaf: ha-qaf /hak/ dan ta-qaf-dal-ya-ra [tak.dir]. Perkataan syak dan takbir dieja syin-kaf /syak/ dan ta-kaf-ba-ya-ra [tak.bir]. Perkataan wuduk dan isyak dieja wau-dhad-wau-hamzah [wu.duk], ain-syin-alif-hamzah [i.syak].

Bolehkah anda bezakan

di antara ejaan berikut:

1. kaf-ra-ya-ta-ya-qaf (bahasa Melayu) - kaf-ra-ya-ta-ya-kaf (kata serapan Inggeris)

2. mim-nun-alif-pa-qaf (bahasa Melayu) - mim-na-alif-fa-qaf (kata serapan Arab)

3. ta-ra-ya-qaf (bahasa Melayu) - ta-ra-ya-kaf (kata serapan Inggeris) - tho-ra-ya-qaf (kata serapan bahasa Arab).
[BH]

Tiada ulasan:

My Headlines